Caracterización de materiales de embalaje y protección de Bienes Culturales por FTIRM y SEM y determinación cromatográfica de COVs en los materiales y en espacios destinados a la Conservación de Patrimonio

Autor/a

Albert Tortosa, Francesc

Abstract

En el camp de la Conservació de Patrimoni existeix un interès creixent en prevenir i evitar els danys potencials sobre el Béns Culturals que formen part de la col·lecció d’un museu, el que inclou tant els béns directament exposats com els que estan emmagatzemats en les seves reserves. Dins de les diferents accions que es poden prendre per minimitzar els riscos, l’estudi dels materials de protecció i embalatge de Béns Culturals i dels espais destinats a la seva exposició i emmagatzematge resulta fonamental.
El present treball de fi de màster és un projecte col·laboratiu entre el Departament de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i la Secció de Cromatografia del Departament de Química Analítica i Aplicada d’IQS. Els objectius del treball son la caracterització i la determinació de compostos orgànics volàtils (COVs) en 17 materials emprats en protecció i embalatge de Béns Culturals, i la determinació de COVs en l’aire de dos espais destinats a l’exposició i emmagatzematge de Patrimoni.
La caracterització dels 17 materials s’ha efectuat mitjançant les tècniques de microespectroscòpia infraroja amb transformada de Fourier (FTIRM) i microscòpia electrònica
de rastreig (SEM). La determinació de COVs s’ha efectuat mitjançant les tècniques d’espai de cap acoblat a cromatografia de gasos amb detecció per ionització de flama i espectrometria de masses (HS-GC-FID/MS). Amb aquestes tècniques s’analitzen els gasos emesos per els materials al escalfar-los durant 5 hores a 120 °C. El procediment emprat es basa en la norma Volkswagen PV 3341.
La determinació de COVs en els espais destinats a l’exposició i emmagatzematge de Patrimoni (anàlisi d’immissions) s’ha efectuat mitjançant HS-GC-MS i GC-MS. Els COVs es capturen en mostrejadors passius que contenen carbó de diferents tipus com a adsorbent i que es mantenen en contacte amb l’aire durant 27 dies. Les substàncies adsorbides es desorbeixen amb dimetilacetamida (DMA), i l’extracte líquid obtingut s’analitza per acoblament HS-GC-MS i per injecció directa en un GC-MS per assegurar la detecció de compostos d’una àmplia gama de volatilitats.
L’aplicació d’aquests mètodes cromatogràfics sobre les mostres de materials ha permès calcular la quantitat de COVs emesa pels 17 materials, així com identificar 23 compostos diferents. Per altra banda, l’anàlisi dels mostrejadors passius ha permès identificar 75 compostos diferents en les dues zones de mostreig.

 

Director/a

Margarit Roig, Lourdes
Broto Puig, Francesc 

Estudis

IQS SM - Màster en Química Analítica

Data

2020-09-22