Acreditacions

Acreditacions

La Universitat Ramon Llull potencia l'acreditació del seu Personal Docent i Investigador (PDI) per part dels organismes públics competents: l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). A partir de l'any 2008, l'avaluació del professorat de les universitats privades s'ha inclòs en els processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, que són comuns per totes les universitats públiques i privades. L'acreditació de recerca i l'acreditació de recerca avançada són requisits que es recullen en el reglament d'accés a les categories de professorat de la URL, de l'1 de febrer del 2011.

En algunes convocatòries, és necessari tenir el perfil investigador actualitzat a l'eina GREC-URL. Aquesta és l'eina utilitzada en la Universitat Ramon Llull per la gestió de la recerca, que és l'actual CRIS (Current Research System Information) de la Universitat. A través de Curricul@, per mitjà d'un accés segur, es pot introduir, actualitzar i exportar el currículum de la persona investigadora des de qualsevol punt d'accés a Internet. A més, incorpora eines per la generació del currículum segons diversos models i formats adaptats per les convocatòries, la generació de planes web individuals, o l'exportació de referències bibliogràfiques. Les dades recollides en el GREC-URL passen a formar part del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), on es concentra públicament i en accés obert els resultats de la investigació produïda a la Universitat.

Si necessites més informació, et recomanem que sol·licitis més informació a l'Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull.

Acreditacions ANECA

 Els processos d'acreditació del professorat, per part d'ANECA, estan oberts durant tot l'any.

El Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación (PEP) avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per l'accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat, doctor, professor ajudant doctor i professor d'universitat privada) establertes en la LOMLOU.

 Troba tota la informació relativa al Programa PEP.

Sexennis CNEAI-ANECA

Aquesta convocatòria avalua la producció científica del personal investigador i docent, en períodes de 6 anys. Existeixen també dues modalitats de sexennis, els d'avaluació única i els d'avaluació normal (poden ser 6 anys no consecutius, però han de ser posteriors a 1988).

Podrà sol·licitar l'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador de la Universitat Ramon Llull que compleixi els següents requisits:

 • Possessió del títol de doctor/a.
 • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial sempre i quan aquesta vinculació sigui igual o superior al 50% del temps complet.
 • Antigüitat mínima a la universitat d'un any.

 Troba més informació sobre la convocatòria dels Sexennis CNEAI-ANECA.

Acreditacions AQU

 Aquestes acreditacions depenen del seu calendari, i existeixen diverses categories a les quals pot accedir el PDI de la URL:

Lector

 

 • L'acreditació va adreçada a perfils d'ajudant de doctor en tasques docents i de recerca (fase inicial).
 • L'avaluació es fa tenint en compte els següents paràmetres: experiència investigadora (60-65 %), formació acadèmica (15-20 %) i experiència docent (25-15 %). 
 • Es tenen en consideració la durada de la tasca científica, en especial la trajectòria dels últims anys.

La sol·licitud per demanar l'informe favorable AQU (professor lector) i tota la informació es pot consultar al següent enllaç.

 

Agregat

(Investigació)

 

 • Posseir el títol de doctor/a.
 • Tenir una experiència investigadora postdoctoral superior a tres anys.
 • No s'admetran a tràmit sol·licituds de persones que no compleixin aquests requisits.

La sol·licitud per demanar l'acreditació de recerca (professor agregat) i tota la informació relacionada pot consultar-se al següent enllaç.

 

Catedràtic

(Recerca

 avançada)

 

 • Posseïr el títol de doctor/a.
 • Tenir una experiència investigadora postdoctoral superior a tres anys.
 • No s'admetran a tràmit sol·licituds de persones que no compleixin aquests requisits.

La sol·licitud per demanar l'acreditació de recerca avançada i tota la informació es pot trobar al següent enllaç.

 

Trams de recerca

L'objectiu d'aquesta convocatòria és avaluar la producció científica, mesurada en outputs, del personal investigador i docent, en períodes o trams de 6 anys. Es poden sol·licitar dos tipus de trams: els d'avaluació única (6 anys consecutius i anteriors a l'any 2002) i els d'avaluació normal (poden ser 6 anys no consecutius, però han de ser posteriors a l'any 2002).

Podrà sol·licitar l'avaluació de l'activitat investigadora el personal docent i investigador de la Universitat Ramon Llull que compleixi les següents característiques:

 • Possessió del títol de doctor/a.
 • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial sempre que aquesta vinculació sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
 • Antigüitat mínima en la universitat d'un any.
 • Ser membre actiu d'un dels grups de recerca recollits al mapa de grups de recerca de la URL. 

 Troba més informació sobre els trams de recerca de AQU.

 

Si tens qualsevol dubte o pregunta referent a les acreditacions, posa't en contacte amb l'Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull.