Springer

Springer

Springer Science + Business Media és una de les principals editorials científiques, tècniques i mèdiques del món, que proporciona als investigadors del món acadèmic, a les institucions científiques i als departaments I+D de les empreses un contingut de qualitat mitjançant informació, productes i serveis innovadors.

Springer disposa d'una de les col·leccions i arxius de llibres electrònics d' STM (Science, Technical and Medical) i HSS (Humanities and Social Sciences) més fermes, així com una àmplia gama de revistes i llibres híbrids i d'accés obert sota el segell SpringerOpen.

Bookmetrix

Bookmetrix és una plataforma que proporciona informació bibliomètrica de llibres i capítols de llibres d'Springer: citacions, mencions a xarxes socials, lectors, descàrregues i ressenyes bibliogràfiques. 
La informació biblomètrica que visualitza Bookmetrix dels llibres d'Springer, siguin d'accés obert (OA) o no, aporta citacions (per any), mencions a xarxes socials (indicant quina xarxa social), lectors (per país), decàrregues (per any), i ressenyes bibliogràfiques. Es pot accedir de forma lliure i gratuïta, i aquesta informació es pot localitzar des d'Springer (consulteu el vídeo per localitzar les citacions i estadístiques a Springer). Els exemples que mostren Bookmetrix són molt dinàmics; a continuació s'explica el que pot oferir aquesta plataforma, amb un d'aquests exemples.

 

Presenta a la part esquerra de la pantalla informació sobre el document: un registre bibliogràfic amb el títol, els autors o editors, l'ISBN, el DOI, i disciplina i subdisciplines a les quals pertany el document. 
I sota aquesta fitxa ofereix informació bibliomètrica de cada capítol del document; per exemple, el primer capítol no ha tingut ni citacions ni mencions a xarxes socials, però sí 5 lectors i 738 descàrregues.
A la part dreta, trobem la informació bibliomètrica, dividida en 5 apartats i per colors. Les citacions (de color verd), extretes d'Springer, estan estructurades per anys i mostren quins títols han citat l'obra. Per exemple, aquest document ha tingut 32 citacions, 2 d'elles al 2016. 
De color blau, es mostren les mencions a xarxes socials, que són a temps real gràcies a Altmetric. Dins aquest apartat es poden consultar en quines xarxes socials s'ha mencionat (Twitter, Facebook, Wikipedia, blocs, etc.) i el número de mencions:
Els lectors (color vermell), informació proporcionada per Mendeley, es mostren per país, per disciplina o per perfil professional del lector (segons el perfil de Mendeley). Aquest document ha tingut 136 lectors en total -el perfil majoritari és una persona d'Estats Units, estudiant de Doctorad i de la disciplina de "Computer and Information Science". 
 
Per últim, la secció de color taronja mostra les descàrregues que ha tingut aquell document i, la de color morat, les ressenyes bibliogràfiques que s'han fet del llibre.

Videotutorials

A través dels següents videos pots visualitzar què ofereix SpringerLink i com accedir, realitzar cerques, consultar informació de revistes, consultar informació de revistes i eBooks, o exportar citacions i consultar estadístiques sobre publicacions:

Què ofereix SpringerLink i com accedir

Cerques

Informació sobre revistes

Informació sobre eBooks

Citacions i estadístiques sobre les publicacions