Cerca d'informació

Cerca d'informació

En aquest apartat trobaràs eines per realitzar cerques d'informació, concretament catàlegs, bases de dades o recursos que facilitaran el procés de cerca.

Recursos i programes

Per què ho recomanem?

Discovery és una eina de cerca i descoberta de recursos bibliogràfics de la Biblioteca, on es poden fer cerques globals, des d'un únic punt d'accés, i trobar els recursos electrònics subscrits per la Biblioteca (Elsevier, EBSCO, RSC, ACS, Springer, Emerald,...), i altres externs d'accés obert, proporcionant enllaç al text complet.

 Accés Obert a la consulta de l'eina Més informació
 Accés limitat al text complet (des de xarxa IQS)

Gràcies a les Bases de dades i altres recursos podràs trobar informació especialitzada en l'àmbit dels teus estudis. Alguns exemples són SABI, SciFinder, Passport, PubMed, Business Source Elite, Aranzadi, NCBI, Lens, ChemSpider, MDPI, entre d'altres.

 Ofereix accés a informació especialitzada

 Accés determinat per cada base de dades

 Guies de recursos electrònics realitzades per Biblioteca IQS

 Biblioteca IQS ofereix formacions i/o sessions personalitzades 

Web of Science és una base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes, que ofereix l'accés a informació actual i retrospectiva de resums d'autor i índex de cites de més de 9.000 publicacions internacionals en els camps de les ciències, ciències socials, arts i humanitats.

 Llicència IQS  
 Accés limitat al text complet (des de xarxa IQS)
 Proporciona informació molt valuosa mitjançant el seu apartat "Analitzar resultats" que permet consultar la institució finançadora, el país, la publicació, l'àrea de recerca o les institucions dels documents recuperats  Més informació
 Altres eines de WoS són Publons (perfil investigador), JCR (mètriques sobre revistes)

Scopus és una base de dades de referències bibliogràfiques d'articles de revistes, que ofereix l'accés a informació actual i retrospectiva de resums d'autors i índexs de cites de milers de publicacions internacionals en els camps de les ciències, ciències socials, arts i humanitats. 

Llicència IQS  
Accés limitat al text complet (des de xarxa IQS) Més informació
Una altra eina d'Scopus és SJR (mètriques sobre revistes) 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori especialitzat en tesis doctorals, principalment de les Universitats de Catalunya. Gràcies a aquest repositori, es poden difondre els resultats de la recerca universitària, per tot el món i a través d'Internet. Incrementa l'accés i la visibilitat de la seva feina, i afavoreix l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

 Accés obert al text complet

 Permet realitzar cerques en el text complet per autor/a, director/a, títol, universitat, departament, any de defensa, paraules clau, etc.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques que incorpora funcionalitats de xarxa social. Permet compartir les referències bibliogràfiques amb altres investigadors membres de Mendeley i navegar pels continguts pujats per altres usuaris.

  Llicència IQS: compte institucional (MIE)

 
  Accés amb usuari IQS-contrasenya
 Permet consultar documents, així com importar documents, compartir-los, crear grups de treball Més informació
 Permet crear citacions en documents de text i generar bibliografies automàticament

Google Scholar és una eina que permet recuperar documents de caire acadèmic, com articles, tesis, llibres, textos de conferències o congressos, etc. 

  Accés obert al text complet

 Presenta possibles versions del mateix document, articles relacionats, o les citacions que ha obtingut