Ciència Oberta

Ciència Oberta

Què és la Ciència Oberta?

La Ciència Oberta és un moviment la finalitat del qual és publicar la investigació científica en accés obert, de manera que arribi a tota la ciutadania. L'Accés Obert (Open Access) a la informació científica consisteix en publicar i/o dipositar la producció científica a la xarxa, respectant 3 consideracions:

  • Els drets d'explotació no es poden cedir a tercers (editorials)
  • S'ha de garantir l'accés gratuït mitjançant repositoris
  • Es facilita la reutilizació dels continguts per mitjà de llicències Creative Commons 

L'Open Acces (OA) va sorgir com iniciativa on la seva finalitat era l'oferiment de la informació com un bé comú per la societat, com alternativa al mètode tradicional de les publicacions per part de les editorials i per promoure l'ús de les noves tecnologies. 

Si diposites les teves publicacions científiques en un repositori podràs obtenir:

Immediata disponibilitat i àmplia visibilitat Continguts recuperables per mitjà de metadades normalitzades a través de servidors científics Àmplia difusió i la possibilitat de la inclusió en directoris internacionals Més impacte en estadístiques i mètriques Preservació de la documentació i accés a ella mitjançant identificadors únics i persistents

Biblioteca IQS et recomana...

En compliment del disposat al document Foment de l'accés obert a la Universitat Ramon Llull, et recomanem i ajudem a que les teves investigacions científiques siguin publicades en Open Access. 

Actualment, s'han negociat acords amb les editorials Springer Nature, Wiley, Emerald, Royal Society of Chemistry (RSC) i American Chemical Society (ACS). La Universitat Ramon Llull, dins de l'acord transformatiu, ha signat un Open Access Agreement amb aquestes editorials que permetrà al personal investigador URL publicar a les revistes sense pagament de taxes APC (Article Processing Charge). Publica en Accés Obert
La Universitat Ramon Llull, seguint les recomanacions de la European University Association, es compromet a que els membres de la seva comunitat acadèmica dipositin les seves publicacions acadèmiques (articles de revista, tesis, ponències, comunicacions, documents científicotècnics, llibres, etc.) en un repositori en accés obert. La URL posa a la teva disposició repositori institucional DAU per dipositar les teves publicacions científiques, des del moment de la publicació i fins a 6 mesos després, como a màxim. Repositori DAU, què és? 
Si has de realitzar un Pla de Gestió de Dades (Data Management Plan) a l'eiNa DMP i publicar les dades de recerca del teu projecte d'investigació, seguint el principis FAIR, al repositori CORA.RDR consulta la informació de Dades de recerca. Dades de recerca

Per qué s'ha de publicar o dipositar en OA?

Has de tenir en compte que si les teves publicacions han estat finançades amb fons públic, publicar en accés obert serà un requisit indispensable:

 Si tens qualsevol dubte o necessites ajuda per publicar els teus articles en Open Acces, contacta con Biblioteca.

Com es pot publicar o dipositar en OA?

El sistema tradicional és el model establert habitualment, on el lector paga per poder consultar l'article. En aquest model, els editors decideixen, a través de les seves polítques d'accés obert si es pot dipositar un article en algun repositori i quina versió es podrà arxivar (pre-print, post-print o versió publicada).

Una possibilitat és l'arxiu o el dipòsit de l'article publicat o de la versió final del manuscrit revisat per mitjà de peer-reviewed, a un repositori digital abans de la seva publicació, alhora o immediatament després. En alguns casos, els editors sol·liciten que l'accés al document sigui després del període d'embargament. Aquest model també és conegut sota el nom de "self-archiving". A IQS, disposem del repositori institucional DAU.

Una altra possibilitat és la publicació de l'article immediatament en una revista open access. En aquest model, el pagament de la publicació no recau en els lectors sinó en els autors. El model de negoci més comú és el de despeses de tramitació d'articles (Article Processing Charges-APCs), que solen ser sufragats per la universitat / institució o per l'organisme que finança la investigació. Consulta com publicar en accés obert.

 

Repositoris Open Access

Els repositoris són sistemes digitals on es dipositen diferents documents per la seva preservació i accés als mateixos, on es controla la informació per mitjà de metadades i perquè tota aquesta informació sigui fàcilment recuperable. Gràcies als repositoris Open Access, es pot consultar la informació lliurement i a més, es pot reutilitzar gràcies a les llicències Creative Commons.

Els repositoris Open Access als quals Biblioteca IQS hi participa són els següents: