Drets d'autor i citació de documents

Drets d'autor i citació de documents

Tot treball científic requereix estar ben documentat i s'han de citar aquelles fonts que s'hagin utilitzat en reconeixement del treball dels altres per delimitar responsabilitats o autories. El fet d'ometre aquest reconeixement es considera una apropiacó i rep el nom de plagi, ja que s'ha de citar tot allò que no sigui propi (siguin textos, imatges, audiovisuals, etc.) i no pertanyin al coneixement de domini.

 

Consulta la citació de documents i les eines disponibles

 

Drets d'autor i propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual es manifesta en dos tipus de drets: els drets morals i els drets d'explotació. Pertanyen a l'autor/a pel fet de la creació de l'obra literària, científica o artística i li dóna drets de caràcter personal i patrimonial. Una obra no pot ser utilitzada sense la prèvia autorització de l'autor/a i aquests drets d'autor duren, segons la legislació vigent, durant tota la vida de l'autor i fins 70 anys després de la seva mort, moment en el qual l'obra passa a ser de domini públic. En aquells casos d'interès social o cultural, l´ús d'una obra està permesa donant la possibilitat de reproduïr l'obra o part de la mateixa sense necessitat expressa de l'autor en determinats casos:

  • per ús privat del qui copia
  • en cites i ressenyes amb finalitats docents o d'investigació, indicant la font d'informació i el nom de l'autor/a
  • per al seu ús sense finalitats lucratives en determinades institucions de caràcter cultural i científic

Aquests drets d'autor són legislats principalment en el text legislatiu de la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, i el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

Algunes preguntes freqüents

Quines creacions no queden protegides per la propietat intel·lectual?
Les idees, els fets, la informació com a tal, les teories matemàtiques i els algoritmes, així com les disposicions legals o reglamentàries; els actes, els acords, les deliberacions i els dictàmens d'organismes públics.

Si una obra no té símbol de copyright, es permet la còpia i la reproducció?
Si una obra no té cap nota que indiqui la seva situació legal, s'entén que no es permet cap ús sense una autorització prèvia, és a dir, tots els drets estan reservats, a excepció dels casos previstos per la llei.

Què és l'excepció de citació?
És el límit previst a la llei que permet la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres obres, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i que la inclusió sigui a mode de citació o per a una anàlisi, un comentari o judici crític. Aquest ús només es pot realitzar amb finalitats docents o d'investigació, justificant la incorporació i indicant la font d'informació i el nom de l'autor de l'obra utilitzada.

Es pot utilitzar material d'Internet?
Sí, sempre que s'utilitzi en un dels casos previstos com límit als drets d'autor, o bé si el material es troba sota algun tipus de llicència que permeti el seu ús. Depenent de les condicions d'aquesta llicència, es podrà fer un ús o un altre.

Què és una revista Open Access?
És una publicació d'accés gratuït que no utilitza la propietat intel·lectual per restringir l'accés i l'ús dels materials publicats, sinó que utilitza els drets per assegurar l'accés i permetre el seu ús, donant als autors el control sobre la integritat dels seus treballs i el dret a ser reconeguts i citats de forma adequada.

Què són les llicències Creative Commons?

Són llicències públiques lliures que permeten regular els drets d'autor i que donen la possibilitat de desenvolupar nous instruments de col·laboració. Per obtenir més informació sobre aspectes generals i llicències, consulta la web de Creative Commons.

La informació proporcionada és a títol orientatiu i en cap cas es pot considerar com un dictamen jurídic. La Biblioteca declina qualsevol responsabilitat per l'ús que es faci d'aquesta informació.

Citació de documents

Dins del text del treball es fan remissions o crides a un document consultat del qual s'ha extret aquella idea que estem expressant, o bé s'incorpora un breu text directament -entre cometes- per indicar que és còpia literal. Les remissions al document original es fan amb una clau d'autor-any que ens permetrà localitzar-lo a l'apartat del nostre treball de bibliografia.

Les citacions al text informen al lector que s'està citant en aquest punt: La informació completa de la referència hi apareix a la bibliografia:

A l'apartat de la bibliografia presentarem la relació de les obres utilitzades per fer el treball, citades seguint l'estil més apropiat en funció de la nostra àrea d'estudi i del destí del nostre treball. A la següent taula es mostren els estils més utilitzats en les diferents àrees de coneixement que s'estudien a IQS, segons EndNote, encara que s'haurà d'acordar o informar-se de l'estil que es demani per fer cada treball o article per a diferents publicacions científiques:

Estil de citació Àrea del coneixement Manual i exemples
ACS Química  
APA ADE, Humanitats, Psicologia Consulta tutorial APA (7ª ed.)
Chicago Economia, Humanitats Consulta tutorial Chicago
Harvard Ciències, Economia Consulta tutorial Harvard
IEEE Enginyeria  
ISO-690 Multidisciplinar Consulta tutorial ISO-690
Vancouver Ciències de la salut, Veterinaria  

Eines

Per gestionar la pròpia bibliografia, pots utlitzar el gestor de referències Mendeley. Si necessites més informació sobre aquest gestor, posat' en contacte amb Biblioteca.

 

Trobaràs més informació sobre aquest tema en el catàleg IQS: accedeix a la cerca per matèria sobre bibliografia metodologia.