Indicadors de l'avaluació científica

Indicadors de l'avaluació científica

Què és i com es calcula el factor d'impacte d'una revista?

El factor o índex d'impacte és un valor que mesura la repercusió d'una revista en la documentació científica, analitzant les citacions dels articles publicats en ella. S'obté de la divisió entre el numero de citacions que ha rebut la revista i el número d'articles publicats en la mateixa, encara que existeixen variants (els anys avaluats o el tipus de documents). La fòrmula més extesa és:

F.I. 2018 = citacions rebudes dels articles publicats durant 2016 i 2017 / Número d'articles publicats en 2016-2017

Altres indicadors relacionats són el 5 Year Impact Factor, l'Immediacy Index, o l'Impact Factor Without Journal Self Cites:

  • 5 Year Impact Factor és el mateix càlcul que el Factor d'Impacte, tenint en compte els 5 anys anteriors.
  • Immediacy Index mesura la velocitat amb què es cita un article de revista i la freqüència amb la què es citen els articles d'una revista en un any. Aquest índex indica que la revista publica articles d'alta repercusió si el seu valor és elevat. Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles d'una revista publicats en un any entre el nombre d'articles publicats en el mateix any.
  • Impact Factor Without Journal Self Cites és el mateix càlcul que el Factor d'Impacte, sense tenir en compte les autocitacions.

Què és una revista Q1 o Q2? 

El quartil és un indicador que avalua una revista en comparació amb la resta de revistes de la mateixa temàtica. Per la seva categorització, se seleccionen totes les revistes (d'una mateixa temàtica) ordenades pel factor d'impacte, i es divideixen entre 4; cada conjunt s'anomena quartil. El primer quartil serà aquell grup de revistes amb major impacte i es considerarà una revista Q1, i així successivament amb cada quartil.

S'haurà de tenir en compte que una mateixa revista pot tenir més d'una temàtica (categories en JCR, area and category en SCimago Journal Rank-SJR), i per tant, pot tenir diversos quartils.

Accedeix a JCR (Web of Science)

Accedeix a SJR (Scopus)
   

Què és l'índex h? I l'índex g?

L'índex h és un indicador que s' obté al rebre un nombre h de citacions en un nombre h de documents, i el seu valor serà h.  És a dir, una persona investigadora tindrà un índex h = 15 quan 15 de les seves publicacions rebin cadascuna d'elles 15 o més citacions. Aquest índiex h es pot donar d'un autor, una institució o els articles d'una revista en un període concret de temps. Tant la base de dades Web of Science com Scopus ofereixen aquest índex.

L'índex g és un indicador similar a l'índex h, amb la particularitat de revaloritzar aquelles publicacions amb un volum alt de citacions. S'obté un índex g quan una persona publica un nombre g d'articles i rep un nombre superior de citacións g2. És a dir, una persona investigadora tindrà un índex g = 15 quan 15 de les seves publicacions rebi cadascuna d'elles almenys 152 citacions. Actualment, l'aplicació gratuïta Publish or Perish calcula aquest índex, tant per personal investigador com per revistes, encara que es basa en les dades de les citacions recollides a Google Acadèmic.

Què són les altmetrics?

Les altmetrics són un conjunt de mètriques utilitzades per mesurar aquells impactes de la investigació diferents a les mètriques tradicionals de la producció científica, indicadors derivats bàsicament a la web social, que es generen a partir de les interaccions dels usuaris als espais web amb les publicacions generades per personal investigador. Aquestes noves mètriques reflecteixen la influència del treball científic al nou context digital, on s'agrupen les xarxes socials i la informació: visites a pàgines web, descàrregues, referències a blogs i publicacions en Facebook i Twitter, les vegades que un article ha estat assenyalat com a favorit o guardat entre les referències d'un gestor de bibliografia, com Mendeley. Per poder disposar d'aquests resultats, l'article ha de tenir un codi DOI.

A continuació, pots veure un exemple d'Altmetric de l'article amb major impacte en les xarxes socials de l'any 2017:

Dehghan M, Mente A, Zhang X, et al. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study [en línea]. A: Lancet. Elsevier, 2017 ; vol. 390, núm. 10107, p.2050-62. [Consulta: 25-05-2019]. Disponible a: doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32252-3