Adaptación de una empresa de baldosas cerámicas a los principios de la industria 4.0

Autor/a

Vives Fabra, José Luís

Abstract

Aquest treball de fi de grau té com a objectiu aprofundir i posar en context la importància de la indústria 4.0 al sector ceràmic. Actualment el sector ceràmic és molt tradicional, i encara que la línia de producció està força automatitzada, no hi ha pràcticament cap interconnexió ni comunicació entre les quatre principals etapes del procés productiu de les rajoles ceràmiques. Per tant, pel fet que la tecnologia 4.0 es troba en un estat incipient en el sector ceràmic, en aquest treball s'estudien tots els vessants que conformen la indústria 4.0 i els nombrosos beneficis que aportaria a una planta de producció de rajoles ceràmiques, en termes de reducció de costos i augment de l'eficiència i la qualitat del producte final, entre d'altres avantatges.
En aquest estudi es realitza una comparació entre el percentatge de rajoles ceràmiques que actualment arriben al final del procés productiu amb algun tipus de defecte (realitzant els controls d'humitat de forma manual) i el percentatge de rajoles ceràmiques defectuoses que s'obtindria si s'utilitzés un equip d'indústria 4.0, específicament dissenyat per al control automàtic de premsatge mitjançant la mesura en continu de la humitat de les peces. També es fa el càlcul de l'estalvi en costos de terra atomitzada que la implantació de la tecnologia 4.0 proporcionaria, mitjançant la instal·lació d'aquest equip.

 

Director/a

Reyes Pozo, Guillermo

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-21