Aplicación práctica de las Normas de Registro y Valoración dos y tres: un caso de auditoría real en el inmovilizado material

Autor/a

de Jesús Cárdenas Grillo, Lucía

Abstract

En el present Treball es procedeix a analitzar la composició de el Consell d'Administració de les empreses cotitzades espanyoles, a través del nombre i tipus de consellers de Consell i de les seves comissions que deriven d'ell. S'analitzarà també el funcionament del Consell d'Administració i les seves comissions dependents, tenint en compte en primer lloc el nombre de reunions mantingudes durant l'any, així com si hi ha o no els diferents tipus de comissions. Aquesta anàlisi posarà el focus en les empreses espanyoles cotitzades en l'IBEX 35, i per tal de poder realitzar una comparació equitativa es contraposen els resultats i dades obtingudes amb les empreses espanyoles de major capitalització (+500 milions d'euros). Un altre punt a tenir en compte que es considera en aquest treball és si les empreses compleixen o no amb la normativa aplicable, en aquest cas les recomanacions de el Codi de Bon Govern Corporatiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Per a això s'observa els requisits que s'estableix per a cada un dels paràmetres anteriorment esmentats: nombre de components i composició, i nombre de reunions de Consell d'Administració, així com dels seus òrgans derivats. Per realitzar el treball s'ha partit d'una base de dades procedent dels Informes de Govern Corporatiu que emet anualment la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

 

Director/a

Martínez Blasco, Mónica

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-07-24