B&M

Autor/a

Matías Bellido, Francisco de Borja

 

Abstract

Companyia d'inversió l'objectiu de la qual és la transformació del sòl, construcció i venda amb una política de combinar curt i mig amb el mitjà i llarg terminis, diversificant en funció del territori i de la demanda final; domèstica i exterior.
Amb vocació explícita de gestionar el compromís, desenvolupant projectes en benefici de tots els relacionats, complint amb les màximes expectatives i resultats. La innovació, consisteix a recolzar-nos en opcions reals sobre sòl a transformar on hi ha un estrangulament d'oferta i important demanda potencial i diversificada per països d'origen en un entorn de gran qualitat com a destinació turística d'alt standing. Tot plegat complementat amb una anàlisi de l'evolució del cicle econòmic des de la sortida de la crisi del 2008, manejant tot el que té a veure en un impuls Start Up, o sigui amb pocs diners, algunes idees i molta “voluntat de poder”, instrumentalitzant mitjançant eines financeres plasmades en contractes mercantils; opcions reals sobre terrenys transformables havent tingut en compte la situació d'estancament i volatilitat de l'entorn econòmic, el seu cicle i mitjançant la eina del tractament dels tipus d'interès, preus, producte i impuls de l'oferta i la demanda dels mercats.

 

Director/a

Marín Mas-Sardà, Juanjo

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Fecha

2021-07-29