BN isosterism: New Synthetic Opportunities in Drug Discovery

Autor/a

Martínez Fernández, Nina 

Abstract

Actualment l’isosterisme aplicat és una eina versàtil per a la implantació d’estratègies innovadores no només en el disseny de fàrmacs millorant el seu perfil farmacocinètic i farmacodinàmic, sinó també en l’àrea de la ciència de materials. En particular, l’isoterisme BN/CC, reemplaça un doble enllaç d’un arè per una unitat isoestèrica i isoelectrònica de bor-nitrògen, modificant així les propietats optoelecròniques en els hidrocarburs poliaromàtics. (PAHs). La presència de fragments BN en aquests sistemes conjugats modifica considerablement els nivells d’energia dels seus orbitals de frontera (HOMO i LUMO), canviant així la seva reactivitat i regioselectivitat en reaccions de química orgànica comunes.
D’entre tots els tipus de BN-arens, el present treball es centra en la síntesi i la funcionalització regioselectiva del BN-4a,8a-naftalè 1, compost isoelectrònic i isoestructural al naftalè. La síntesi del BN-4a,8a-naftalè 1, s’ha dut a terme seguint dues rutes sintètiques prèviament descrites per A. J. Ashe i X. Fang. Ambdues metodologies requereixen de molt de temps i es caracteritzen per un baix rendiment. Concretament el pas de deshidrogenació és el més crític de la síntesi, que proporciona el producte final amb un rendiment del 20 % i el 17 % respectivament. Sobre les bases de la feina prèvia realitzada pel nostre grup, en el següent projecte s’ha desenvolupat l’optimització i l’escalat d’aquest pas oxidatiu utilitzant Pd/C com a catalitzador i norbornè com a dissolvent acceptor d’hidrogen, obtenint així un millor rendiment.
Al respecte de la funcionalització selectiva de BN-arens, la C‒H boril·lació seguida de metodologies de tipus “cross-coupling” permetria accedir a una col·lecció de derivats BN funcionalitzats. Concretament, la C‒H boril·lació catalitzada per metall no estava prèviament descrita per al BN-arè 1, per tant en aquest treball aquesta estratègia s’ha aplicat en el BN-4a,8a-naftalè 1 obtenint una boril·lació selectiva en la posició C2 (β al àtom de nitrogen) amb un 34 % de rendiment.
Així mateix el present treball investiga la possibilitat de dur a terme una reacció d’acoplament de tipus Suzuki amb el producte BN-naftalè boril·lat. S’ha aplicat aquesta metodologia per a introduir un grup aromàtic en la posició C2 del BN-naftalè 1 desenvolupant així una solució per a la funcionalitació tardana d’aquesta posició azaborina, expandint d’aquesta manera el conjunt d’eines sintètiques d’aquesta família de compostos. A més, durant la realització d’aquesta metodologia va tenir lloc una reacció d’homoacoplament on el producte final va ser aïllat i caracteritzat.

 

Director/a

Cuenca González, Ana Belén
Puig de la Bellacasa Cazorla, Raimon

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2021-09-20