Characterization of Coating Failures by Scanning Acoustic Microscopy

Autor/a

Parietti García, Marta

La corrosió és la degradació d'un material, generalment un metall, produïda per una reacció química o electroquímica, que té lloc amb la interacció del mitjà al qual està exposat. Una de les maneres per prevenir la corrosió és amb l’ús de recobriments orgànics. Els recobriments orgànics, amb el pas del temps poden presentar errors que acabin portant a la corrosió del material, aquests errors poden ser la formació de butllofes o la delaminació, entre altres.
L'objectiu d'aquest projecte consisteix a caracteritzar errors en el recobriment usant el Microscopi Acústic de Rastreig. El Microscopi Acústic de Rastreig és una tècnica no destructiva que pot penetrar a través de materials que són òpticament opacs i produir imatges que sorgeixen de la variació de les propietats d'aquests materials.
En aquest projecte es van investigar diferents característiques del recobriment. Es van estudiar dos tipus de pintures. Una d'elles va ser una pintura comercial que consistia en una pintura epoxi de dos components amb fosfat de zinc i una altra produïda en el laboratori que consistia en un sistema aglutinant d'una barrera epoxi de dos components.
Per cada pintura es van estudiar diferents gruixos (50, 100 i 200 μm). També es va analitzar l'aplicació d'una i dues capes de pintura. Per a cada tipus de pintura es van realitzar defectes artificials, com forats i ratllades, i es van contaminar algunes plaques amb diferents concentracions de clorur de sodi (500 mg/m² i 1000 mg/m²) abans de ser pintades.
Aquestes mostres es van submergir en un tanc amb una solució salina de concentració del 3,5% en pes durant dues setmanes.
Amb el Microscopi Acústic de Rastreig es va poder seguir el creixement de diferents butllofes i es van observar defectes que a simple vista no es podien veure. Amb les imatges obtingudes pel microscopi es va dur a terme una anàlisi de les diferents mostres i es va determinar que aplicar una doble capa protegia més que una única capa i que la pintura comercial presentava menor adherència, i per tant pitjors resultats que la produïda en el laboratori.

 

Director/a

Nomen Ribé, Rosa
Huichao (Teresa) Bi

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-06-28