Design of a novel platform for CMV detection in new-borns and immunosuppressed patients

Autor/a

Ibáñez Fort, Joan

Abstract

Actualment, el desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques està experimentant un creixement sense precedents. Gran part d’aquest creixement és degut a l’aparició de noves malalties que encenen les alarmes sobre la importància d’una detecció prematura, per tal de poder disminuir al màxim els problemes que puguin afectar al pacient. No obstant, hi ha moltes malalties que, tot i que ja ser conegudes, també requereixen d’aquestes noves tècniques de detecció. Una d’aquestes malalties és la infecció provocada pels virus coneguts com citomegalovirus. Si bé són virus que no provoquen complicacions greus a individus adults sans, per a pacients immunodeprimits o nounats pot comportar problemes de salut més rellevants.
Totes aquestes infeccions s’han diagnosticat mitjançant un gran nombre de tècniques que han anat evolucionant al llarg de la historia. Recentment, el sistema enzimàtic CRISPR-Cas13a de detecció de material genètic ha mostrat potencial per ser emprada com a tècnica diagnòstica de diferents malalties virals en humans.
En aquest projecte s’ha dut a terme una revisió bibliogràfica del citomegalovirus així com de la simptomatologia de la seva infecció i les actuals tècniques que s’utilitzen per diagnosticar-ne la infecció. Al mateix temps, s’ha treballat en el disseny d’una metodologia diagnòstica basada en l’ús de chips microfluídics combinats amb la preamplificació isoterma de DNA i la detecció de material genètic del sistema CRISPR-Cas13a.

 

Director/a

Fornaguera i Puigvert, Cristina 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07