Determinació de bifenils policlorats no intencionats (PCB) en productes cosmètics

Autor/a

Martínez Alegre, Matiana

Abstract

Els bifenils policlorats (PCBs) són una família de compostos aromàtics organoclorats que presenten una sèrie de característiques com ser semi-volàtils, presentar una elevada persistència, bioacumulació i toxicitat pel que se'ls classifica com a contaminants orgánics persistents (COPs).
A causa de la seva alta toxicitat, la producció d'aquests compostos com a barreges tècniques es va prohibir fa anys. No obstant això, recentment s'han trobat restes d'aquests compostos en matrius molt variades. S'ha demostrat que aquests PCBs es formen de manera no intencionada en la producció d'altres productes, com per exemple en la producció de pigments orgànics. Aquests PCBs són coneguts com UP-PCBs i en altes concentracions poden ser extremadament perillosos per a l'ésser humà.
Els pigments orgànics són molt utilitzats en diferents indústries per donar color a productes utilitzats a la vida quotidiana, com per exemple, a la indústria cosmètica. Si la producció d'aquests pigments es formen diferents congèneres de PCBs significa que el maquillatge que diàriament s'està utilitzant sobre la pell, pot contenir un compost d'elevada toxicitat.
L'anàlisi experimental de PCBs en cosmètics en format pols es realitza mitjançant una extracció amb toluè i un procés de purificació que inclou tres columnes; columna de sulfat sòdic, columna de sílice multicapa i columna de cromatografia de gel-permeació (GPC).
Finalment es determinen els nivells de PCB per cromatografia de gasos d'alta resolució (HRGC) i espectrometria de masses d'alta resolució (HRMS).
Els nivells de PCBs trobats als cosmètics analitzats són molt petits. No obstant això, si el cosmètic s'aplica a la pell de manera prolongada, pot arribar a provocar greus conseqüències.
Els congèneres de PCBs presents en els cosmètics analitzats coincideixen amb els trobats en els pigments descrits a la bibliografia i articles publicats. Els congèneres de PCBs que s'han trobat en major proporció són; PCB 11, PCB 31, PCB 38, PCB 48, PCB 52, PCB 77 i PCB 101.
S'observa una variació significativa en els nivells de PCB trobats en els cosmètics analitzats depenent de la tipologia, color i marca del producte.

 

Director/a

Diaz Ferrero, Jordi
Ramos Masana, Ana 

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-09-07