Diseño de una planta piloto para la caracterización de sólidos

Autor/a

Camba Rodríguez, Raquel

A causa de la gran varietat i complexitat de productes en pols hi ha una manca de models matemàtics que ajustin adequadament els sistemes bifàsics que componen els mètodes de transport pneumàtic. Això fa necessari a moltes ocasions realitzar proves experimentals per determinar el comportament delproducte. En aquest treball s'ha dissenyat una planta pilot, es podrà trobar tant l'anàlisi del diagrama de procés, passant per la justificació del model 3D i el detall i fins i tot la construcció de la pròpia instal·lació. Es tracta d'una planta pilot molt versàtil que permet assajar els tres tipus de transport pneumàtic (fase densa, fase densa polsada i fase diluïda), a més de poder realitzar els dos sistemes de transport pneumàtic que existeixen, per aspiració i impulsió. Amb l'ajuda d'un reòmetre s'ha efectuat una anàlisi estadística sobre les diferències entre els paràmetres dels productes en funció del tipus de sòlid, si es tracta d'un producte en pols, granulat o un pèl·let. Aquesta anàlisi de caracterització de productes ha permès desenvolupar un gràfic que ajuda a la presa de decisions sobre quin tipus de flux de transport pneumàtic és més adequat per a cada producte. També, es descriu la metodologia de proves a seguir a la instal·lació pneumàtica amb l'objectiu de trobar el transport adequat per a cada producte. Un cop trobat aquest transport òptim, es realitzen els assaigs experimentals per obtenir els valors de les mesures de la velocitat de l'aire, el flux màssic de producte i la pèrdua de càrrega del global de la línia. Obtingudes aquestes dades, es procedeix a proposar una metodologia d'escalat per al dimensionament de bombes turbo bufadors en plantes industrials, la qual ha proporcionat uns resultats raonables.

 

Director/a

Sempere Cebriàn, Julià

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-09-20