Diseño e implementación de un sistema de seguimiento de una reacción para una planta prototipo de proceso continuo

Autor/a

Bagán Casañ, Daniel

Abstract

En aquest projecte s'ha treballat amb un sistema de quatre reactors contínuament agitats amb el propòsit d'optimitzar el seguiment d'una reacció mitjançant la mesura de conductivitat a l'entrada i la sortida de cadascun dels reactors i la mesura de la temperatura a cadascun d'ells.
Aprofitant el disseny del sensor de conductivitat desenvolupat en un treball de final de grau previ, s'han estudiat l'efecte de dues variables de disseny com la longitud dels elèctrodes i la separació entre ells, per tal d'optimitzar el disseny i adequar-lo a l'espai disponible. Pel que fa a la mida de la temperatura, s'ha utilitzat un dels sensors de temperatura més emprats a la indústria, la Pt-100.
Per a l'adquisició i el processament de les dades s'ha emprat l'Arduino Mega 2560 i un programari intern d'Excel conegut com a Data Streamer que permet transmetre dades des del Arduino a Excel mitjançant un port de sèrie. Els sensors de conductivitat i temperatura han estat calibrats i se n'ha comprovat funcionament correcte mitjançant el seguiment de diferents reaccions. A partir de les dades obtinguts s'han pogut calcular les conversions experimentals a cadascun dels reactors i s'han comparat amb les conversions teòriques per verificar-ne el correcte desenvolupament.

 

Director/a

Serra i Hosta, Eduard

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-06-15