Diseño y cálculo de un cuadro general de protección y mando para el laboratorio de microredes

Autor/a

Puyoles Singla, Jordi

Abstract

El present treball es centrarà en el disseny d’un quadre elèctric de protecció i control per al laboratori de microreds. A aquest quadre se li han de connectar una sèrie de dispositius, entre ells, un Semistack i, després de l’anàlisi de cada un dels components amb els quals es treballarà, es dissenyarà una nova disposició per l’optimitzat, en la que es tindrà en compte tant l’espai disponible com la ruta que haurà de seguir el cablejat. Per als càlculs, es considerarà que el circuit treballa a plena càrrega i es realitzaran plànols mitjançant l’aplicació SolidWorks Electrical per presentar els resultats del disseny.

 

Director/a

Gallemí i Rovira, Oriol
Tormo Vento, Juan Antonio

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-09-07