Estudi de compatibilitat i estabilitat química de mescles intravenoses per analgèsia multimodal en mostres Viaflo® mitjançant UHPLC-DAD

Autor/a

Marcé Briansó, Mireia

Abstract

L’analgèsia multimodal es caracteritza per combinar diferents tipus de fàrmacs que presenten diferents mecanismes d’acció i gràcies a la combinació d’aquests és possible disminuir el dolor postoperatori dels pacients.
L’objectiu principal d’aquest projecte és estudiar l’estabilitat física i química de les mescles d’analgèsia multimodal postoperatòria que utilitza l’Hospital Clínic de Barcelona. El Servei de Farmàcia de l’Hospital té interès en optimitzar la seva preparació per poder crear stocks de producte en períodes de menys càrrega de treball. En concret, l’Hospital ha estudiat l’estabilitat física de les mescles d’analgèsia a través d’un canvi de color, de terbolesa, de pH i la formació de possibles precipitats. Mentre que l’Institut Químic de Sarrià (IQS) ha estudiat l’estabilitat química mitjançant cromatografia líquida (UHPLC-DAD) i establint com a criteri d’estabilitat una variació no més gran del 90 - 110 % de la concentració inicial dels fàrmacs.
Els fàrmacs que s’utilitzen per fer les combinacions de les mescles i que, per tant, són objecte d’estudi en aquest treball són els següents: Ketamina, Metadona, Tramadol, Ketorolac i Dexketoprofè. Aquestes mescles es preparen en sèrum fisiològic. L’estabilitat de les mescles d’analgèsia s’estudia en diferents períodes de temps i temperatura d’emmagatzematge: temperatura ambient (22 - 25°C: 0 hores, 24 hores i 48 hores) i temperatura amb refrigeració en nevera (2 - 8°C: 0 dies, 7 dies, 15 dies i 30 dies).
En aquest estudi es treballa amb dues columnes de fase inversa (HSS i BEH lligand C18) amb dos fases mòbils de pH diferent (àcid i lleugerament bàsic) amb la finalitat de: (i) confirmar els resultats obtinguts amb ambdues; (ii) garantir que si una impuresa queda solapada per un fàrmac en un mètode cromatogràfic, aquesta es pugi determinar amb el segon. Pel que fa al mètode cromatogràfic es realitza un gradent amb acetonitril i aigua Milli-Q. També s’utilitza una fase aquosa àcida per la columna HSS (HCOONH4/HCOOH) i una fase aquosa lleugerament bàsica per la columna BEH (HCOONH4/NH3).
Per aconseguir l’objectiu, en primer lloc, es desenvolupa un disseny per fer l’anàlisi quantitatiu de les mostres de forma ràpida, àgil i eficaç. Després, a partir d’un estudi d’estabilitat de patrons, es determina que els patrons es mantenen estables fins a 15 dies des de la seva preparació i que el millor lloc de conservació és la safata d’injecció de l’equip (10 ± 5 oC). També es conclou que els excipients presents a les solucions comercials dels fàrmacs que utilitza l’Hospital no representen una interferència per l’estudi d’estabilitat.
A més, es realitza un disseny de l’estudi d’estabilitat química amb el corresponent calendari i els paràmetres per verificar que el mètode analític és fiable i robust.
Per últim, es comprova que les quatre mescles d’analgèsia multimodal que utilitza l’Hospital (Viaflo® 1, Viaflo® 2, Viaflo® 3 i Viaflo® 4) són estables químicament emmagatzemades a temperatura ambient fins a 48 hores i amb refrigeració (nevera) fins a 30 dies, ja que compleixen el criteri d’acceptació establert 90 - 110 %. A més, les mostres no presenten impureses superiors al 0,12 % respecte el pic del Tramadol. Durant l’estudi d’estabilitat química es detecten noves impureses a les mostres d’analgèsia. La impuresa més elevada no és superior al: 0,04 % respecte el Tramadol, 0,05 % respecte el Dexketoprofè, 0,98 % respecte la Ketamina i 2,25 % respecte la Metadona.
Finalment, s’explora el principi actiu amb més impureses (Dexketoprofè) de manera individual mitjançant UHPLC-MS/Q-TOF i es detecta una impuresa al minut 7,68 que podria ser compatible amb la impuresa D de la Farmacopea Europea.

 

Director/a

Báguena Polo, Judith
Broto Puig, Francesc

Estudis

IQS SE - Màster en Química Analítica

Data

2021-09-17