Estudi de l’efectivitat bactericida de nanopartícules de plata modificades: efecte de la protein corona

Autor/a

Magallon Mosella, Maria

Abstract

Les infeccions bacterianes són una de les principals causes d’infeccions cròniques i de mortalitat. Els antibiòtics han estat el mètode de tractament preferit per les infeccions bacterianes per la seva rentabilitat i pels seus bons i potents resultats. Varis estudis han aportat proves directes de que l’ús generalitzat i abusiu dels antibiòtics ha provocat l’aparició de soques bacterianes multiresistents i que la resistència bacteriana pot desenvolupar-se contra cada un dels mecanismes d’acció dels antibiòtics. Arrel d’aquesta problemàtica, va sorgir la necessitat de trobar una nova estratègia, com ara les nanopartícules de plata. La majoria dels mecanismes de resistència als antibiòtics son irrellevants per les nanopartícules perquè els seus mecanismes d’acció tenen dianes diferents. Aquestes no actuen per un únic mecanisme sinó que l’acció antibacteriana ve d’una combinació de diverses rutes que actuen conjuntament. Això fa esperar que les nanopartícules siguin menys propenses a promoure la resistència en les bactèries que els antibiòtics. És per això que l’atenció s’ha centrat en nous materials basats en NPs amb activitat antibacteriana. Tot i així presenten un problema i és que presenten una baixa interacció amb els bacteris.
És per aquest motiu que en aquest treball es va realitzar un estudi per conèixer, controlar i optimitzar els paràmetres fisicoquímics de les nanopartícules, així com modular la seva superfície ja que juga un paper important en la seva resposta biològica, toxicitat i estabilitat. Experimentalment, es van sintetitzar exitosament les nanopartícules de plata amb propietats antimicrobianes mitjançant la síntesi de Tollens, les quals posteriorment es van recobrir amb una corona d’albúmina i L-cisteïna i amb una altra d’extracte de llevat. La formació de les corones va millorar clarament l’estabilitat de les nanopartícules de plata i això va permetre veure quin efecte tindria la nanopartícula amb la corona en la toxicitat i com afecten aquestes corones a la interacció entre la nanopartícula i el bacteri en assajos in vitro amb Escherichia coli i UPEC principalment.
Finalment, la formació de les corones va mostrar una millora en l’efecte bactericida i també en l’estabilitat de les nanopartícules sintetitzades en un medi biològic, el que pot acabar demostrant que les nanopartícules de plata, si es modula la seva superfície i es controlen les propietats fisicoquímiques clau, són una molt prometedora i potent estratègia.

 

Director/a

Teixidó Bartés, Robert

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07