Estudi sobre el recobriment de nanopartícules de plata amb biocorones com a teràpia alternativa als antibiòtics

Autor/a

Rivero Farré, Albert

Abstract

En els darrers anys el nombre de malalties infeccioses que no responen a tractaments antibiòtics ha augmentat fins a convertir-se en una amenaça recalcable per als sistemes de salut pública a nivell mundial. Diverses d’aquestes malalties es deuen a bacteris multi-resistents pels quals no es disposa d’un tractament efectiu. Arran d’aquesta problemàtica les nanopartícules de plata han pres protagonisme degut a les seves propietats antibacterianes, que es basen en una combinació de mecanismes d’acció diferents a les dianes que es dirigeixen els antibiòtics. Conèixer i controlar els paràmetres fisicoquímics de les nanopartícules, així com poder modular la seva superfície resulta crucial per a regular la seva resposta biològica, toxicitat i estabilitat.
En aquest treball es realitzarà un estat de l’art per tal d’identificar quins són mecanismes d’acció de les nanopartícules de plata i quins paràmetres clau cal controlar per tal de maximitzar-ne l’efecte bactericida. Experimentalment, partint d’una formulació de nanopartícules de plata basada en la síntesi de Tollens es pretén estudiar per tècniques robustes si el mètode sintètic permet generar nanopartícules de plata reproduïbles i amb les propietats adequades per a poder realitzar estudis in vitro amb bacteris. Finalment és pretén recobrir les nanopartícules formulades amb una biocorona d’albúmina el qual genera preguntes sobre com afectarà en l’estabilitat col·loidal, quin efecte tindrà en la toxicitat observada i, en última instància, com modula la corona la interacció entre la nanopartícula i el bacteri.
Després de realitzar un estudi bibliogràfic de l’estat de l’art queda palès que les nanopartícules de de plata no actuen per un únic mecanisme sinó que l’acció antibacteriana és resultat d’una combinació de diverses rutes que, d’alguna forma que no es comprèn totalment, actuen conjuntament. A part, de cara a optimitzar l’efecte antibacterià de les nanopartícules de plata és important poder controlar els paràmetres fisicoquímics de les nanopartícules i la seva superfície ja que juguen un paper rellevant en com la nanopartícula pot arribar a atacar el bacteri. Experimentalment s’han sintetitzat exitosament nanopartícules de plata reproduïbles que s’han posteriorment funcionalitzat amb una corona proteica de BSA. La formació de la corona, que s’ha observat in situ per microscopia confocal, ha millorat clarament l’estabilitat de les nanopartícules de plata fet que ha permès poder realitzar assajos in vitro en bacteris Escherichia coli de manera eficaç i inclús arribar a obtenir mostres liofilitzades. Finalment, tot i que les nanopartícules de plata mostraven un efecte bactericida similar amb o sense recobriment, l’estabilització per part de la biocorona d’albúmina fa pensar que en ambients reals aquestes nanopartícules presentarien un millor comportament.

 

Director/a

Texidó Bartés, Robert 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2020-09-08