Estudio del comportamiento a fatiga a flexión rotativa para muestras de PLA obtenidas por impresión 3D

Autor/a

Saus i Nin, Maria

Abstract

Les tecnologies de fabricació additiva son processos cada cop mes utilitzats en el camp aeronàutic, biomèdic i de la automoció. Aquestes tecnologies presenten certes avantatges respecte els procesos de fabricacio tradicionals, essent alguna de aquestes avantatges la possibilitat de obtenir geometries amb una alta complexitat. Dins de aquestes tecnologies trobem FFF(fused filament fabrication) la qual es un procés de extrusió de material.
L’objectiu principal del treball es l’estudi del comportament a fatiga de les mostres estandarditzades de PLA. Mostres obtingudes a partir de la fabricació additiva FFF. Inicialment es realitza una recerca bibliogràfica amb la finalitat de comprendre aquesta tecnologia, i la normativa necessària per a els assajos. Es fabriquen les mostres d’acord amb el disseny d’experiències i la normativa estipulada.
Posteriorment aquestes mostres son sotmeses a assajos de fatiga a flexió rotativa. Obtenint unes corbes que permeten conèixer la influencia que tenen els paràmetres de la tecnologia FFF en la vida a fatiga de les mostres. Així com un anàlisis fractografic de les mostres, per observar el mètode de propagació de la esquerda. Els resultats son comparats amb anteriors investigacions disponibles que serviran de referencia.

 

Director/a

Gallemí i Rovira, Oriol
Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-09-07