Estudio y optimización del tratamiento de aguas residuales de una planta de producción de PVC

Autor/a

Rodríguez Martin, Sergio  

Abstract

En aquest treball es redueix les emissions de sòlids en suspensió (SS) i la demanda química d’oxigen (DQO) d’una productora de PVC, ubicada a Martorell, per complir els nous límits establerts per l’administració europea.
Degut a la nova limitació, s’ha dut a terme un estudi del tractament d’aigües actual, el qual consisteix en la decantació mitjançant coagulació-floculació per a la eliminació del SS i la DQO, on s’han estudiat totes les variables del procés que puguin afectar a aquest paràmetres, ja que amb l’actual tractament d’aigües no s’arriba a valors legals de SS i DQO pel pròxim any. Per aquesta raó, s’han efectuat diferents proves amb diversos oxidants per intentar eliminar DQO de l’aigua així com proves de floculació - coagulació (Jar Test) per trobar la concentració òptima de floculant i coagulant. També s’han dut a terme proves de camp per posar en marxa algunes de les solucions, com la localització per al subministrament de floculant o el augment de la concentració d’aquest.
Finalment, un cop analitzat els resultats de l’estudi i identificades les ineficiències dintre del procés de tractament d’aigües, mitjançant diferents proveïdors, s’han analitzat diferents propostes de millora on finalment s’ha decidit incorporar la que millor resolia les ineficiències identificades per arribar a valors legals dels dos paràmetres crítics (DQO i SS), la qual consisteix en un doble decantador per dividir la carga hidràulica juntament amb altres modificacions.

 

Director/a

Sempere Cebrián, Julià

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-09-22