Inactivació de S. aureus amb rosa de Bengala i gentamicina in vitro: influència de l’ús del tampó fosfat salí o del caldo tripticasa soja

Autor/a

Carbonero i Navarro, Helena 

Abstract

Durant els darrers anys s’ha fet un ús inadequat i excessiu dels antibiòtics. Aquest fet ha provocat que hagi augmentat la resistència microbiana cap a ells. Per afrontar aquest problema, a part de conscienciar la població, s’estan buscant teràpies alternatives. Una proposta és la teràpia fotodinàmica (PDT), ús de colorants no tòxics o fotosensibilitzadors (PS) en combinació amb una llum visible inofensiva, que utilitzades al mateix temps en presència d’oxigen produeixen especies reactives de l’oxigen (ROS), i aquestes la mort cel·lular. Actualment s’estan realitzant estudis de teràpia combinada, és a dir, combinar l’efecte d’un PS amb el d’un antibiòtic. El fotosensibilitzador utilitzat en aquest TFG ha estat el rosa de Bengala (RB), i per tant, la llum utilitzada ha estat verda. L’antibiòtic escollit ha estat la gentamicina (G). Els estudis in vitro sobre l’aplicació de la PDT normalment usen PBS com a medi on es troben les cèl·lules en suspensió, però tenint en compte l’ús del antibiòtic, creiem que es podria obtenir una major eficàcia usant medi TSB. Es per això que l’objectiu d’aquest treball es estudiar quin dels dos medis serà més efectiu per a la realització d’una teràpia combinada. S’ha escollit l’espècie bacteriana Staphylococcus aureus i s’ha sotmès a tractaments amb fotosensibilitzador, antibiòtic, o bé, teràpia combinada in vitro. Cada un d’aquests procediments s’ha realitzat tant en medi PBS com amb medi TSB. Els resultats han estat els següents:
Els procediments on s’han tractat les mostres bacterianes només amb fotoinactivador han obtingut millors resultat utilitzant PBS com a medi on es trobaven les cèl·lules en suspensió durant el tractament. Els procediments on s’han tractat les mostres bacterianes només gentamicina han obtingut millors resultat utilitzant TSB com a medi on es trobaven les cèl·lules en suspensió durant el tractament. Tot i així al realitzar proves estadístiques s’ha vist que aquestes diferències no han estat significatives.
La PDT de les mostres sotmeses al tractament RB+G LIGHT no ha presentat diferencies significatives entre PBS i TSB. Com a conclusió, podem dir que tenint en compte els resultats obtinguts, per a la teràpia combinada amb antibiòtic (gentamicina) i fotosensibilitzador (rosa de Bengala) es preferible utilitzar el tampó de PBS com a medi on estan en suspensió els bacteris.

 

Director/a

Agut Bonsfills, Montserrat
Nonell i Marrugat, Santiago  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-02-01