Inorganic Intumescent Ingredients

Autor/a

Dalmau Bueren, Gemma

L’objectiu d’aquesta tesi consisteix en augmentar la intumescència de recobriments basats en silicats alcalins mitjançant la incorporació d’ingredients inorgànics que s’expandeixin amb la calor.
S’han sintetitzat ingredients basats en el mateix material que el recobriment i s’han sotmès a proves de resistència tèrmica per determinar la seva expansió. A més, al sintetitzar les partícules s’ha estudiat l’efecte de diversos paràmetres, com ara el rati molar entre diferents components de la mostra, el temps de curat, la mida de partícula, el tipus de silicat emprat i l’efecte d’afegir additius durant la seva formulació. Els resultats d’aquest estudi han permès establir que les partícules que presenten una major intumescència són aquelles compostes per Na2Si3O7, sílice pirògena i un 10% de CaCO3, amb un rati molar de 3.38 entre SiO2 i Na2O i una mida de 300-850 μm.
D’altra banda, s’ha demostrat que afegir caolí i CaCO3 a recobriments basats en silicat de sodi augmenta la seva temperatura de fusió, incrementant així la seva resistència al foc. Les partícules amb major intumescència s’han incorporat a aquests recobriments amb l’objectiu de sotmetre’ls a proves tèrmiques i avaluar també la seva expansió i protecció contra incendis.
Finalment, s’ha emprat el SEM per caracteritzat tant els ingredients com els recobriments, i així investigar la seva microestructura i estudiar la seva morfologia abans i després de la seva expansió.

 

Director/a

Sempere Cebrián, Julià
Dam-Johansen, Kim

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-06-08