La función de auditoría como controladora de las transacciones con partes relacionadas

Autor/a

Unanue Rodríguez, Ander

Abstract

L'objectiu d'aquest treball és analitzar la funció d'auditoria com controladora de les transaccions amb parts relacionades, d'ara endavant, TPR, en el conjunt d'empreses no financeres que cotitzen al mercat continu espanyol, entre els anys 2012 a 2015. Previ a la realització de l'estudi s'ha realitzat una revisió de les Normes Internacionals d'Informació Financera / Normes Internacionals de Comptabilitat (NIIF / NIC) que tracten sobre parts relacionades. L'objectiu ha estat conèixer quina informació sobre TPR requereix revelar aquesta normativa, el que havia de permetre centrar la investigació. Malauradament les empreses no revelen tota la informació requerida per aquestes normes, ni tampoc totes amb la mateixa intensitat quan ho fan. Per aquesta raó, en aquest estudi s'ha optat per recollir la informació obligatòria a proporcionar sobre TPR que figura en els informes anuals de govern corporatiu (IAGC) que les empreses remeten a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV).

 

Director/a

Rodríguez Pérez, Gonzalo

Estudis

IQS SM - Màster en Auditoria i Control de Gestió

Data

2020-07-24