Mapeo Fino de un QTL relacionado con la biosíntesis de aromas en Melón

Autor/a

Ruiz Lasierra, Javier

Abstract

El meló té un elevat interès de cara a l'estudi de la maduració del fruit, pel fet que és una espècie que inclou varietats climatèriques (Védrantrais, VED) i no climatèriques (Piel de Sapo, PS). La maduració climatèrica es caracteritza per un augment de la taxa de respiració i la producció d'etilè, d'altra banda en fruits no climatèrics ambdues es mantenen a nivells basals. L'etilè és una hormona vegetal volàtil que té un impacte directe a la producció d'aromes, també anomenats compostos orgànics volàtils (VOCs), que són un dels determinants més importants del gust i influeixen en la preferència del consumidor. Al grup de Genètica i Genòmica de plantes hortícoles del CRAG es disposa d'una col·lecció de línies pures recombinants (RILs) de PS x VED amb les que es van mapejar 166 QTLs relacionats amb la producció de VOCs al fruit del meló. Un d’aquets QTLs es troba al cromosoma 11 (QTL C11.2) i determina la formació d’esters, fet que s’associa a l’aroma de varietats climatèriques. L’objectiu d’aquest treball ha estat realitzar un mapeig fi del QTL per identificar gens responsables de C11.2, per tal de reduir el número de gens en l'interval del QTL associat a la formació d'èsters i identificar els gens candidats. Per aconseguir l'objectiu es va utilitzar una línia F2 que provenia de l'autopol·linització d'una línia F1 de la IL PS11.3, amb una introgressió de PS al cromosoma 11 en fons genètic VED. En aquesta F2 es troben 2 QTLs, el C11.1 i el C11.2. Al QTL C11.1 es varen utilitzar 2 marcadors que flaquenjaven el QTL per eliminar la introgressió de PS seleccionant aquelles plantes que tenien ambdós marcadors VED. Posteriorment es va realitzar el mapeig fi per C11.2 i es van seleccionar els individus recombinants que es van traslladar a l'hivernacle pel seu posterior fenotipat. Es va aconseguir així profunditzar en la comprensió de les diferències entre l'aroma de fruits climatèrics i no climatèrics d'aquesta espècie.

 

Director/a

Leivar Rico, Pau
Borrós i Gómez, Salvador

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-18