Nanostructured silver-based bacteriophobic surfaces against catheter-associated urinary tract infections

Autor/a

García Bonillo, María Cristina  

Abstract

En aquesta tesi s’ha desenvolupat un catèter urinari tipus Foley bacteriofòbic. L’efecte bacteriofòbic es basa en un recobriment superhidrofòbic micro- i nanostructurat amb una topografia específica, recobert per una pel·lícula de plata metàl·lica homogènia, que crea un ambient incòmode per a les bactèries, evitant l’adhesió bacteriana a la superfície, però sense provocar cap efecte sobre el creixement bacterià. Per aconseguir-ho, s’ha generat un conjunt de recobriments nanoestructurats superhidrofòbics basats en diferents polímers. S'han utilitzat com a polímers base el metacrilat de pentafluorofenil polimeritzat per plasma (pp-PFM) i la polidopamina (PDA), recoberts amb una fina pel·lícula de plata metàl·lica. Tots ells van a mostrar una reducció en l’adhesió bacteriana d’entre 4 i 6 ordres de magnitud respecte a PDMS sense recobriment, així com la capacitat de repel·lir l’adhesió de proteïnes en assajos in vitro. El recobriment basat en PDA-plata va ser seleccionat per implementar-lo en el catèter urinari. Aquest catèter urinari ha demostrat mantenir l’efecte bacteriofòbic durant 30 dies in vitro, provat amb assajos d’ús simulat en condicions de fluix i estàtiques, utilitzant soques bacterianes uropatògeniques i aïllats clínics. A més, el catèter ha estat validat in vivo mitjançant porcs cateteritzats durant 15 dies. Durant aquest període, el catèter ha pogut mantenir l’adhesió bacteriana 2 ordres de magnitud per debat dels catèters estàndard comercials i els antimicrobians.

TDX

 

Director/a

Borrós Gómez, Salvador 
 

Departament

IQS SE - Bioenginyeria

Data de defensa

2021-06-11