Optimization of platinum-based silicone’s hydrosilylation for hose manufacturing

Autor/a

del Pino López, Anna  

Abstract

La silicona curada amb platí destinada al sector sanitari està subjecta a normatives molt estrictes amb la finalitat d'assegurar un molt baix contingut de compostos volàtils o extraïbles; per això, el procés de fabricació sempre ha inclòs un pas final de post-curat. Aquest procés addicional, ja que impulsa el curat fins a la seva finalització, es considera que millora també les característiques físiques dels elastòmers. No obstant això, comporta un important increment de temps i diners en la producció del cautxú de silicona, per la qual cosa molts fabricants han buscat alternatives a aquesta etapa addicional. 
Un altre problema relacional amb la productivitat és que, per a poder processar l'elastòmer de silicona a menor cost, és necessari tenir un catalitzador de platí amb una vida útil raonable. Actualment el més utilitzat en la indústria és el catalitzador de Karstedt; però, la reactivitat d'aquest catalitzador està limitada per la ràpida dissociació dels enllaços de coordinació Pt-(µ­n4-dvtms), formant platí col·loidal. 
En aquest treball s'intenta abordar aquests problemes de productivitat centrant-se en el desenvolupament d'un catalitzador de tecnologia pròpia, la producció del qual suposi un cost menor o equiparable als catalitzadors comerciaIs. 
Finalment, amb la finalitat de replantejar la utilitat del procés de post-curat, s'analitzen els volàtils i extraïbles que migren des del material durant aquest procés, comparant la silicona curada amb un catalitzador comercial i l'obtinguda amb el de tecnologia pròpia. 

TDX

 

Director/a

Borrós Gómez, Salvador 
Agulló Chaler, Núria  
Sánchez García, David  

Departament

IQS SE - Enginyeria Química i Ciència dels Materials

Data de defensa

2021-11-29