Photochemical amino acid decarboxylative borylation: “Lighting” the way towards new proteasome inhibitors

Autor/a

Rodríguez González, Laura

Abstract

Els aminoàcids i peptidominètics borilats representen unes estructures privilegiades en el desenvolupament de nous fàrmacs anti-càncer, especialment en el camp de la inhibició de proteasomes. La majoria dels mètodes actuals per a la preparació d'aquestes molècules es basa en la seva construcció per passos. Referent a això,
seria de gran utilitat poder dur a terme una transformació directa d'aminoàcids convencionals en els corresponents àcids aminoborònics mitjançant un procés de borilació descarboxilativa. Cap a aquest objectiu, es plantegen dues estratègies per a l'activació i posterior descarboxilació radicalària de el grup carboxílic de α, b i gaminoàcids model.
En primer lloc, basant-se en l'experiència prèvia de el grup en la síntesi i reactivitat de compostos de iode hipervalent, es considera la generació de radicals mitjançant la formació transitòria d'un enllaç oxigen-iode (III). Per a això, cal formar els intermedis claus Phi (O2CR) 2, sent el grup -O2CR un anió d'un aminoàcid, per a posteriorment poder efectuar el trencament fotolítica de l'enllaç O-I. En segon lloc, es proposa l'acoblament amb N-hidroxiftalimida per generar derivats de tipus èster capaços de formar radicals sota l'aplicació de llum. En ambdues estratègies es proposa l'atrapament dels radicals amb espècies diboròniques.
Entre els èxits a ressaltar sobre aquest estudi metodològic es troba l'optimització d'un mètode per generar derivats de λ3-iodà mitjançant un procés d'intercanvi de lligand aplicant altes temperatures i pressió reduïda. Així mateix, cal destacar l'optimització dels paràmetres que afecten el procés fotolític que ha permès aconseguir una alta eficiència de el procés de borilació descarboxilativa d'èsters de N-hidroxiftalimida derivats d'aminoàcids. Entre els substrats inclosos en l'estudi es troba l'àcid g-aminobutíric, GABA, principal neurotransmissor inhibidor en el sistema nerviós central, així com alguns dels seus anàlegs clau incloent els fàrmacs gabapentina i pregabalina.

 

Director/a

Cuenca González, Ana Belén 
Shafir, Alexandr

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-05-27