Proposta d’una taxonomia de visualització. Disseny i validació

Autor/a

Bagué i Collell, Maria

Abstract

Després de fer una cerca bibliogràfica entorn al concepte de taxonomia de visualització, no s’ha identificat cap criteri establert ni generalitzat de classificació, sinó que cada autor presenta la seva proposta amb criteris propis.
L’objectiu d’aquest estudi és l’elaboració d’una taxonomia de visualitzacions pròpia partint de la bibliografia estudiada i, també, la realització d’un primer intent de validació. Amb aquesta finalitat, aquest treball pretén establir una taxonomia prou general que serveixi de punt de partida independentment de l’àmbit d’aplicació.
Després d’haver estudiat les taxonomies identificades com a més importants en aquest camp, i intentar detectar si faltava alguna referència rellevant construint una xarxa de cites, s’ha elaborat una taula resum de la bibliografia que permet extreure les principals característiques de cada taxonomia estudiada. Aquest ha sigut el primer input per a començar a elaborar la proposta taxonòmica pròpia que compta amb quatre nivells: Objectiu a comunicar, Nombre de variables, Tipus de variable i Volum de dades. S’han exemplificat cadascuna de les visualitzacions que formen part de la taxonomia pròpia amb el programa R. La proposta ha sotmesa a un procés de validació amb dos mètodes diferents: per comparació amb les visualitzacions que apareixen a algunes revistes de referència i a partir de les opinions dels experts.
Un cop obtinguts els resultats de les dues validacions, es conclou que la proposta taxonòmica és vàlida amb coincidències superiors del 50%, tot i que compta amb alguna excepció. L’últim i quart nivell Volum de dades queda qüestionat en la validació per experts, ja que la branca del primer nivell Distribució només compta amb un 31,58% de coincidències i és on el nivell Volum de dades és sensible. Aquest nivell podria ser estudiat en una futura investigació, on s’hauria de comprovar si procedir a eliminar-lo o substituir-lo per un altre com podria ser el nombre de categories a visualitzar en el cas de les variables categòriques.

 

Director/a

Serrano Molinero, Vanessa

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-05-15