Sensor electroquímico de litio para medidas potenciométricas en metales fundidos

Autor/a

Ferré March, Òscar  

Abstract

El liti 6 es l’isòtop requerit per generar triti en els futurs reactors de fusió, per lo que es requerirà de dispositius capaços de mesurar el liti en línia per controlar la seva concentració en el metall fos Pb-17Li. Per aquest propòsit, es proposa construir sensors electroquímics de liti basats en electròlits en estat sòlid de tipo ceràmic. Aquests sensors presenten diverses avantatges: generalment son compostos estables que poden resistir l’agressiu ambient químic dels metalls líquids, a més la seva conductivitat iònica augmenta amb la temperatura i la senyal de sortida (diferència de potencial) es fàcil de mesurar.
En aquest treball, es presenta la síntesis y les condicions de sinteritzat per l’electròlit sòlid conductor de liti Li6La3Ta1.5Y0.5O12. Per assegurar l’estructura del electròlit desitjat, es caracteritzen les fases cristal·logràfiques amb DRX, la seva microestructura superficial amb SEM i el contingut de liti es determina amb el anàlisis d’espectroscòpia d’absorció atòmica de flama. Finalment, es conforma amb discos sinteritzats per la construcció del sensor de liti. Aquest consisteix en la unió del disc ceràmic sinteritzat amb un tub d’alúmina utilitzant un segellant de vidre.
A continuació, s’han realitzat mesures potenciomètriques per mesurar la diferencia de potencial entre l’elèctrode de treball y el de referencia. Cada elèctrode consistia amb un aliatge de Pb-Li de composició diferent. Els aliatges de Pb-Li en l’elèctrode de treball van començar amb valors de 3at% fins 12,8at% Li i amb l’elèctrode de referencia es va establir una composició de 16,57%. Les mesures de la diferencia de potencial es van realitzar a tres temperatures diferents: 400 °C, 500 °C y 600 °C. Els valors obtinguts es van comparar amb els valors teòrics calculats amb l’ equació de Nernst.

 

Director/a

Abellà Iglesias, Jordi
Colominas Fuster, Sergi 

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-09-21