Separación del ácido anacárdico por resinas de intercambio iónico

Autor/a

Ramos Rivas, Erick Harold

Abstract

L’objecte d’aquest treball és la separació de l’àcid anacàrdic contingut al CNSL, emprant resines de bescanvi iònic. Amb aquesta finalitat, es proposa un mètode de quantificació de l’àcid anacàrdic adequat a petites indústries de processat d’anacard a El Salvador. Es duen a terme diverses experiències per determinar si és més convenient per la separació emprar una resina bàsica dèbil o una de forta. S’estudia l’equilibri i la cinètica del bescanvi iònic. Es determinen les millors condicions d’operació a partir d’un disseny d’experiències 23 factorial. A més, es realitza la simulació numèrica de corbes de ruptura resolent el model de transferència de matèria (Adsorció – Difusió – Convecció), emprant-se el mètode de les línies i la funció PDEPE de Mattab®. Posteriorment, la solució numèrica s’ajusta a les dades experimentals. Els resultats obtinguts als experiments d’adsorció en columna indiquen que l’àcid anacàrdic es pot recuperar de forma satisfactòria i amb alta puresa fent servir la metodologia proposada en aquest treball. A més, els resultats mostren que el procés de regeneració de la resina suggerit en aquest treball proporciona molt bons resultats. En tots els casos duts a terme, s’aconsegueix recuperar la capacitat d’adsorció de la resina. Finalment, es pot esmentar que les dades experimentals de corbes de ruptura per a diferents temperatures i condicions de la resina (fresca i regenerada) s’ajusten molt bé al model matemàtic de transferència de matèria emprat. Els resultats permeten predir el punt de ruptura i de saturació en condicions d’operació a escala pilot. 

TDX

Catàleg URL

Director/a

Sempere Cebrian, Julià  

Departament

IQS SE - Enginyeria Química i Ciència de Materials

Data de defensa

2019-05-03