Skin-targeting platforms based on poly (β-amino ester)s for local immunotherapy

Autor/a

Puigmal Domínguez, Núria  

Abstract

El potencial curatiu de les immunoteràpies per a estimular o suprimir respostes immunes ha revolucionat el paradigma sota el qual malalties como el càncer o trastorns autoimmunes son tractats; no obstant, una implementació extensa d’aquestes no ha sigut possible degut a la seva toxicitat. Donada la capacitat dels nanomaterials de reconduir fàrmacs immunomoduladors cap a teixits diana, les plataformes per alliberar fàrmacs dissenyades a partir de biomaterials podrien solucionar les necessitats més urgents d’aquest camp com l’alliberació específica a cèl·lules diana, l’alliberament local —en comptes de sistèmic— i l’acumulació a teixits diana per tal d’augmentar la seva eficàcia i seguretat. Aquesta tesi proposa l’ús de poly(β-amino ester)s (PBAEs) per al desenvolupant de vehicles d’alliberament dirigits cap a les pell amb l’objectiu de modular el sistema immune a nivell local en els àmbits de la vacunació amb àcids nucleics, la immunoteràpia contra el càncer y la teràpia adoptiva. S’ha presentat una nova llibreria de PBAEs modificats amb oligopèptids i manosa amb especificitat cel·lular cap a les cèl·lules dendrítiques, les principals presentadores d’antigen a la pell. L’efecte sinèrgic entre els oligopèptids i el lligand ha permès millorar substancialment el rendiment d’aquests vector per a vacunació amb mRNA/DNA. Addicionalment, aquest s’han pogut formular sense necessitar de fer servir solvents ni en forma de nanopartícules, a més de poder-los integrar en dispositius mèdics com microagulles, ja sigui en forma de partícules o films, per tal de transferir gens de manera no invasiva. Com a teràpia contra el càncer, una microagulles innovadores fetes a partir d’hidrogels s’han utilitzat per a alliberar un fàrmac immunomodulador mentre recol·lectaven líquid intersticial simultàniament per tal monitoritzar l’eficiència de la teràpia. Les microagulles carregades amb PBAEs foren capaces de reduir la mida de tumors y modular el microambient tumoral, la composició immunològica del qual correlaciona amb la del líquid intersticial mostrejat. Finalment, les microagulles s’han reciclat com a plataforma per a restablir l’equilibri immunològic en transplantaments de pell. Les microagulles reclutaren cèl·lules T reguladores cap als transplantaments gràcies a l’alliberació de citocines mentre vigilaven in situ la migració d’aquestes. En conclusió, aquesta tesi demostra el potencial de les plataformes transdèrmiques derivades de PBAEs per a induir immunomodulació a nivell local. Prioritzant plataformes sense solvents, locals i no-invasives, en aquesta tesi s’han optimitzat nous sistemes basats en PBAEs i integrats en dispositius mèdics com microagulles per a immunoteràpia.

TDX

 

Director/a

Ramos Pérez, Víctor 
 

Departament

IQS SE - Bioenginyeria

Data de defensa

2021-07-15