1,6-naftiridin-2(1H)-ones: Síntesi i aplicacions biomèdiques

Autor/a

Oliveras Jorge, Juan Marcos

Abstract

Aquest treball s’ha realitzat mitjançant la base de dades de SciFinder. S’ha hagut de treballar i explorar l’eina per tal de conèixer les múltiples opcions de cerca que ofereix la base de dades per a poder realitzar un mapeig específic per als compostos orgànics, en especial, les 1,6-naftiridin-2(1H)-ones. Un dels objectius principals, ha estat acceptar la invitació de la revista Pharmaceuticals (IF: 4.286, ISSN: 1424-8247) per a publicar el review titulat: 1,6-naphtiridin-2(1H)-ones: Synthesis and biomedical Applications en la Topical Collection: Heterocyclic Compounds and Their Application in Therapy.
Una vegada realitzada tota la cerca inicial, s’ha volgut recopilar més informació dividint la cerca en 3 parts. La cerca estructural, on s’ha volgut estudiar els diferents substituents observats en les diferents posicions substituïbles de les subestructures naftiridíniques. La cerca per a les metodologies sintètiques, on s’han analitzat diferents vies de síntesis conegudes fins a dia d’avui. I finalment s’ha realitzat una cerca per a les diferents aplicacions biomèdiques i/o la activitat biològica juntament amb la valoració dels diferents resultats obtinguts. S’ha trobat un fàrmac ja comercialitzat del que també se’n parlarà.

Paraules clau: 1,6-naftiridines, 1,6-naftiridin-2(1H)-ones, diversitat de substituents, mètodes sintètics, activitat biològica.

 

Director/a

Borrell Bilbao, José Ignacio

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-06-29