Application of chitosan synthetic membranes for the study of active principles and their effect on human skin

Autor/a

Beyrit, Ekaterina 

Abstract

La resolució del Parlament Europeu del 3 de maig de 2018 va ser prohibir les proves amb animals per a cosmètics.
Aquest veredicte obliga al científic a desenvolupar alternatives que imitarien la pell humana i les seves propietats. A hores d'ara s'han creat diferents tipus de membranes, totes elles tenen bones característiques i algunes limitacions. Aquest estudi pretén desenvolupar i modificar membranes d'una sola capa, que van ser obtingudes per l'enllaç creuat en quitosà induït per STPP. Es va crear un altre tipus amb la incorporació d'àcid hialurònic. Només el quitosà i el quitosà amb membranes d'àcid hialurònic es van dividir en dos tipus: membranes activades i membranes base. Les membranes activades es caracteritzaven per la presència de porus que es van aconseguir mitjançant l'ús de DRS, mentre que les membranes base no són poroses. Aquestes membranes es van caracteritzar per l'estudi reomètric amb un procediment oscil·latori per verificar la reproductibilitat de les membranes i el seu comportament elàstic. Membranes que s'havien incorporat a l'àcid hialurònic, imitaria un contingut d'humitat saludable a la pell humana. Es van provar totes les membranes amb prova de permeabilitat cel·lular de difusió de Franz i diferent contingut d'humitat. La viscositat de la solució de quitosà canvia en funció del temps que es va obrir l'ampolla. Per disminuir la viscositat amb diferent quantitat d'aigua, es van obtenir deu solucions de quitosà i provats, que es van comparar amb la viscositat del quitosà que es va obrir no més de dos mesos.

 

Director/a

Balfagón Costa, Alberto

Estudis

IQS SE - Màster en Química Farmacèutica

Data

2021-06-21