Automatización del enmascarado del sellante aerodinámico entre piezas

Autor/a

López Teixidó, Marc

Abstract

Aquest Treball de Final de Grau tracta sobre el disseny d’un capçal aplicador de cinta adhesiva per al procés d’emmascarar parts d’un avió com a fase prèvia a l’aplicació del segellant aerodinàmic entre peces (procés que millora l’aerodinàmica de l’avió, entre altres). És un procés que actualment es realitza de forma manual i es vol automatitzar.
En aquest projecte es dissenya el capçal analitzant prèviament si existeix al mercat actual algun producte amb alguna similitud al que es vol dissenyar. A més, un cop dissenyat, s’han realitzat tots els plànols en 2D correctament etiquetats per a que el capçal s’hagi pogut llençar a fabricar. Un cop acabat aquest capçal, haurà de ser suportat per un robot col·laboratiu que s’encarregarà de guiar-lo mitjançant un sensor làser per a que pugui aplicar la cinta de manera automàtica.
Per realitzar el disseny del capçal s’ha utilitzat el software CATIA V5, amb la corresponent llicència propietat de Aritex S.A., empresa on s’ha realitzat el Treball Final de Grau.

 

Director/a

Gómez Gras, Giovanni

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-18