Composició i estabilitat de banys de níquel químic modificats amb poliestirè per a la deposició de recobriments biocides

Autor/a

Canet Guillén, Júlia

Abstract

Els recobriments funcionals biocides incideixen en evitar l’adhesió bacteriana a través de superfícies no adhesives, i en inhibir el creixement de patògens mitjançant el recobriment amb biocides.
En aquest TFG es caracteritzen els productes que intervenen en les diferents etapes de la síntesis de recobriments Níquel- Poliestirè en el que s’incorporen biocides. En aquest context es caracteritzen els banys comercials de níquel químic, mostrant que estan formats per sulfat de níquel hidratat, hipofosfit sòdic i glicerina. A més, es desenvolupa una metòdica per quantificar els diferents components presents en les diferents dissolucions i es verifica que les concentracions, tant de catió níquel com d’hipofosfit sòdic, es troben dins de les especificacions del producte. Es verifica la presència addicional d’ortofosfit sòdic, que no és reportada pel fabricant. També s’analitza l’efecte dels surfactants (CTAB i SDS) en l’estabilitat dels banys de níquel i la morfologia dels recobriments finals sobre peces d’acer. Es demostra que emprant CTAB, el poliestirè es distribueix de manera més homogènia i uniforme sobre la superfície de la peça.

 

Director/a

Colominas Guàrdia, Carles
Ramos Masana, Ana 

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-06-18