Development of activatable antibodies targeting CD133 for enhanced cancer stem cell selectivity

Autor/a

Bentanachs Raset, Jordi

Abstract

El glioblastoma multiforme (GBM) és el tumor cerebral primari més maligne i actualment és incurable. Un dels principals obstacles per al tractament d’aquest tipus de tumor és la presència de cèl·lules mare canceroses (CSC), les quals tenen quimioresistència i capacitat per induir nous tumors un cop finalitzat el tractament. Les teràpies dirigides a CSC presenten diversos inconvenients, com el fet que els receptors sobreexpressats en aquestes cèl·lules també són presents en les cèl·lules mare sanes. Amb l’objectiu d’afrontar aquest problema, generarem una nanoteràpia que s’administri de forma selectiva al tumor. Per a això, crearem un anticòs activable que s’uneixi a CD133, el marcador extracel·lular més estudiat a les CSC. Aquest treball de fi de grau forma part d’un projecte europeu que té com a objectiu generar una nanoteràpia gènica dirigida capaç d’eliminar les CSC per al tractament de la GBM. Primer, revisaré les estratègies disponibles per fer que els anticossos siguin activables i, després, descriuré i discutiré la meva contribució per generar un anticòs activable anti-CD133.
A la primera part d’aquest estudi, revisem les diferents estratègies per a desenvolupar anticossos activables i el seu potencial en aplicacions terapèutiques, així com en diagnòstic, cromatografia i recerca bàsica. Els anticossos activables són anticossos convencionals dissenyats per controlar la seva activitat a través d’estímuls específics. Les estratègies per conferir tal resposta a l’estímul poden variar des de la modificació d’un sol aminoàcid fins modificacions més dràstiques que alteren tota l’estructura. S’ha utilitzat una àmplia gamma d’estímuls per controlar l’activitat dels anticossos, els quals inclouen proteases, fosfatases, pH, llum, molècules efectores, ions i temperatura.
A la segona part d’aquest estudi, apliquem una de les estratègies d’activació d’anticossos amb més potencial en immunoteràpia per generar un fragment d’anticòs de cadena senzills (scFv) anti-CD133 depenent de proteasa. Aquesta tècnica es basa en emmascarar la regió d’unió a l’antigen amb un pèptid, el qual imita el epítop, que s’uneix a l’anticòs a través d’una seqüència sensible a proteases tumorals. En aquest projecte, es clonen tres variants del scFv dependent de proteasa i una d’elles s’expressa i es purifica. Finalment, es presenten les primeres passes per avaluar la unió del scFv anti-CD133 en cèl·lules.

 

Director/a

Oller Salvia, Benjamí
 

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-08