Development and comparison of methods for the nitrosamine analysis in different APIs by means of UPLC-MS/MS

Autor/a

Pérez Brizuela, Sara

Abstract

En aquests últims anys, s'han detectat nitrosamines com a impureses in diversos fàrmacs, productes acabats o principis actius farmacèutics (APIs). Encara que els nivells de concentració eren baixos, la seva presència ha causat la retirada dels medicaments afectats y una investigació exhaustiva de les causes de la formació d’aquestes impureses, ja que es sap que les nitrosamines són potents carcinògens genotòxics. Aquesta situació ha generat la necessitat de posar a punt mètodes analítics més sensibles i selectius per a la determinació y quantificació simultània de diverses nitrosamines en diferents APIs i productes acabats.
La major part dels mètodes analítics publicats per a la determinació de nitrosamines en fàrmacs es limiten a la determinació de N-Nitrosodimetilamina (NDMA) i N-Nitrosodietilamina (NDEA) i els medicaments més treballats són de la família dels sartans. Actualment, la Farmacopea Europea (Ph. Eur.) i la Farmacopea d’Estats Units (USP) han presentat alguns tests límits i de quantificació per l’anàlisi de nitrosamines que aviat seran d’obligat compliment.
En aquest treball s’amplia el mètode IQS per a la determinació de nitrosamines per UPLC-APCI-MS/MS y s’incorpora una de les nitrosamines exigides en les diferents monografies: l’àcid N-Nitroso-N-metil-4-aminobutíric. Així, el mètode permet la detecció simultània de 12 nitrosamines: N-Nitrosometilamina, N-Nitrosoetilisopropilamina, N.Nitrosometiletilamina, N-Nitrosodietilamina, N-Nitrosodiisopropilamina, N.Nitrosodipropilamina, àcid N-Nitroso-N-metil-4-aminobutíric, N-Nitrosodibutilamina, N-Nitrosopirrolidina, N-Nitrosopiperidina, 4-Nitrosomorfolina i N-Nitrosodifenilamina.
A més, se ha realitzat un estudi exhaustiu de la afectació en la retenció tant de les nitrosamines com de diferents APIS (Almotriptan, Venlafaxina, Omeprazol, Lansoprazol, Disulfiram, Cinitaprida i Bilastina) al variar tant el component aquós de la fase mòbil (àcid, bàsic, neutre i tampó) com la fase estacionaria de la columna cromatogràfica. D’aquesta manera s’aconsegueix el coneixement de la forma de retenció dels diferents analits a estudi i s’agilitza així, la posada a punt de futurs mètodes de determinació de nitrosamines en qualsevol principi actiu.

 

Director/a

Gómez Canela, Cristian
Gotor Navarra, Gemma

Estudis

IQS SE - Màster en Química Analítica

Data

2021-09-23