Diseño de procesos de química de flujo y cinética no paramétrica

Autor/a

Ferrer Enríquez, Nabí  

Abstract

En el present treball, s'estudien dos processos actualment realitzats en discontinu a la indústria de química fina, la transformació dels quals a continu presenten diverses de les problemàtiques més comunes. D'una banda, s'estudia la síntesi de macrolactonas cícliques a partir de la descomposició tèrmica de peròxids, basant-se en l'esmentada síntesi de Story. En concret, s'estudia la síntesi de 16 hexadecanolida a partir de la descomposició de triperòxid de triciclohexilidè. Aquesta reacció presenta les dificultats de que és una reacció summament exotèrmica i en la qual es genera un alliberament de CO2. D'altra banda, s'estudia un procés industrial per a la fabricació d'un intermedi de reacció d'un API basant-se en l'anomenada reacció de Pinner. En concret, la reacció estudiada consisteix en la condensació de nitrils amb etanol en presència de clorur d'hidrogen per obtenir el iminoéter corresponent. Aquesta reacció presenta la dificultat de que prèviament s'ha de treballar amb els reactius en tres fases diferents, gas, líquid i sòlid, abans de poder realitzar la reacció en sí. Durant la realització del present treball s'utilitzen especialment dues tècniques. La primera, és la utilització del mètode d'anàlisi NPK, a partir de dades provinents de tècniques d'anàlisi tèrmica, per obtenir els models cinètics. La segona, és la utilització d'un reactor de membrana semipermeable que permet tant la dosificació com l'extracció de gasos de forma contínua. Les dues reaccions s'han realitzat en continu amb èxit i els processos proposats poden utilitzar-se com a base per dissenyar nous mètodes a escala industrial. 

TDX

Catàleg URL

Director/a

Sempere Cebrian, Julià  

Departament

IQS SE - Enginyeria Química i Ciència de Materials

Data de defensa

2019-09-10