Diseño del sistema de propulsión, generación y almacenamiento de energía eléctrica para un velero de 12 metros

Autor/a

Bosch Dalmau, Joan 

Abstract

Aquest projecte consisteix en estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la substitució del motor de combustió instalat en un veler de 12 metres per un un motor elèctric, oferint el mateix nivell de servei que el motor original. El projecte sorgeix d'una proposta del Sr. Enrique Monfort, responsable del laboratori d'electrotècnia de l'Institut Químic de Sarrià (IQS). El nou sistema permet convertir el veler en una embarcació de 0 emissions sense que el seu comportament i navegabilitat es vegi afectada. Per realitzar l'estudi de la manera més precissa possible, s'ha utilitzat una embarcació real de referència, la qual s'ha pogut visitar i realitzar proves dinàmiques amb ella.
El treball es compon d'una part teòrica inicial, la qual pretén exposar conceptes previs a tenir en compte a l'hora de realitzar la remotorització.
El càlcul i dimensionament del nou sistema propulsiu constitueix la part central del projecte.
A continuació, s'ha dimensionat el sistema d'acumulació d'energia, utilitzant l'última tecnologia de bateries de liti disponible en el mercat i els sistemes renovables de generació d'energia.
Finalment, s'ha elaborat un pressupost per quantificar els costos d'enginyeria corresponents a la realització del projecte i un estudi per calcular la viabilitat econòmica del projecte.

 

Director/a

Gallemí Rovira, Oriol
Monfort Bernat, Enrique  

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-03-06