Diseño preliminar de una residencia Ecolodge

Autor/a

Goya Esteve, Marc

Abstract

En el present treball es realitza el disseny preliminar d'un Ecolodge tradicional situat al municipi de Portbou. És a dir, un allotjament turístic autosuficient mitjançant l'ús d'energies renovables i amb un mínim impacte ambiental, amb la finalitat de promoure un turisme alternatiu i responsable amb el medi ambient.
El projecte consta de quatre habitatges, la demanda energètica es supleix a partir d'energia eòlica i solar tèrmica. Per a les quatre habitatges s'ha determinat el nombre d'electrodomèstics de què disposen, a més de la corresponent il·luminació exterior.
Es realitza un estudi eòlic i un estudi solar a l'emplaçament del complex per determinar els recursos de vent i irradiació solar disponibles. Aquestes dades, juntament amb les hipòtesis de consum elèctric i consum d'aigua calenta sanitària diaris, serveixen per escollir el model i el nombre d'aerogeneradors i panells solars tèrmics necessaris per satisfer la demanda energètica de l'Ecolodge. El disseny final es realitza comparant diferents models existents al mercat, escollint aquell que més s'ajusta a les necessitats previstes. A més, s'escull també un model de bateries per a l'emmagatzematge de l'energia.
El treball inclou els diferents càlculs realitzats per realitzar un dimensionament bàsic de la instal·lació elèctrica i d'aigua calenta sanitària, deixant per a un treball futur el projecte d'enginyeria de detall de tota la instal·lació.

 

Director/a

Rolán Blanco, Alejandro  

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2020-02-17