Diseño y construcción de un equipo de medida de solubilidad de gases de efecto invernadero en solventes eutécticos profundos y caracterización preliminar de dichos solventes

Autor/a

Gil Cortizas, Santiago

En aquesta tesi s’ha emprat un model molecular predictiu emmarcat dins la teoria soft-SAFT per a modelar el comportament de la densitat de DES Deep Eutectic Solvents de la mateixa família. Amb l’objectiu d’obtenir els valors de parametrització s’ha utilitzat un model amb dos llocs d’associació creuada que proporciona bons resultats de densitat.
S’ha proposat un model FVT per a l’ajust de la viscositat dels DES en funció de la temperatura que proporciona un ajust de gran representativitat per a tots els DES estudiats.
Finalment s’ha construït un equip experimental que pwermetpermet la medició de nivells de solubilitat que han estat comparats amb un model de dos llocs d’associació  creuada soft-SAFT. Aquest model ha resultat inadequat ja que considera els DES com un pseudocompost pur.

 

Director/a

Pou Ibar, Josep Oriol
Llovell Ferret, Fèlix

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-09-22