Disseny de noves formulacions elastomèriques per a la millora de les propietats mecàniques dels guants quirúrgics

Autor/a

Borrós Cullell, Ramon

Abstract

Els equips de protecció són una peça fonamental en la pràctica mèdica. Un d’aquests equips són els guants quirúrgics que a més de la protecció que donen, permeten al professional treballar amb una gran sensibilitat. El principal problema amb aquests guants es que són molt fins, això provoca que en ocasions es perforin generant accidents a l’operar. Per aquest motiu, en aquest treball es vol dissenyar un material que aplicat a la fabricació dels guants, mantingui la sensibilitat dels mateixos però alhora millori les seves propietats mecàniques.
L’objectiu final és millorar la resistència a la penetració del guants. Per això, en aquest treball s’ha proposat el reforçament del làtex (component polimèric fonamental en la fabricació dels guants) amb nanocàrregues. La utilització de nanocàrregues (amb una relació superfície/volum elevat) augmenta la interacció de les mateixes amb el làtex incrementant l’efecte reforçant amb una quantitat relativament petita. Per a assolir aquest objectiu, s’han estudiat diferents tipus de nanocàrregues (silicats laminars, òxid de grafè, nanocel·lulosa). S’ha estudiat la millor manera d’incorporar-les a làtex, de quina manera afecten al procés de vulcanització i la quantitat màxima acceptable. S’han desenvolupat tècniques de caracterització dels nanocomposites obtinguts i s’han avaluat les propietats mecàniques de les formulacions més prometedores, així com la seva resistència a la penetració. Finalment, s’ha buscat optimitzar el procés de fabricació. La combinació de nanocristalls de cel·lulosa amb òxid de grafè ha mostrat el seu potencial com a solució explorable del problema presentat.

 

Director/a

Agulló Chaler, Núria
Francesc Julian, Joan

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2021-06-20