Disseny d’un element de sensorització per monitoritzar el comportament de vies apuntalades

Autor/a

Oriol Casas, Pol

Abstract

Aquest projecte sorgeix d’una necessitat real de monitoritzar el comportament de les vies apuntalades per part de l’empresa COMSA. En el present document es presenta el procés de disseny, construcció i validació dels sensors que pretenen satisfer aquesta necessitat.
Per començar, es realitza un estudi del problema a resoldre i els antecedents del projecte per entendre quines són les necessitats i quins canvis s’han de realitzar al disseny dels sensors actuals per poder satisfer-les. A continuació, es construeixen els prototips dels sensors i les carcasses on s’han de situar els mateixos, que permetran realitzar els assaigs pertinents per determinar la validesa del sistema. Seguidament, es realitzen els tests pertinents per mesurar les variables més importants que ha de considerar el sensor. Aquestes variables són, l’autonomia de la bateria, l’abast de la ràdio, la precisió de l’inclinòmetre i la precisió de l’acceleròmetre. Finalment, s’analitzen els resultats dels assaigs, es validen les parts que compleixen els requeriments i es proposen solucions per a les parts que no compleixen.

 

Director/a

Pérez, Marco Antonio

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-10