Disseny i desenvolupament d’una innovadora funda per a guitarra elèctrica

Autor/a

Martín Mauri, Esteve

Abstract

El present projecte pretén estudiar i dissenyar una innovadora funda de guitarra elèctrica que presenta noves funcionalitats que fins el dia d'avui no es troben al mercat. L'objectiu és donar a aquest nou producte un plus de comoditat i ergonomia respecte de la competència existent.
Per tal de realitzar aquest estudi, s'ha anat passant per diferents fases. Primer de tot s'ha fet un estudi de mercat per a conèixer les solucions existents referents a fundes de guitarra. Posteriorment s'ha parlat amb l'audiència per a conèixer l'opinió d'aquesta en vers a certs aspectes nous que planteja el producte proposat.
S'ha realitzat un estudi de totes i cada una de les funcionalitats que un usuari pot apreciar en una funda, i s'ha filtrat per aquells que, d'acord amb l'opinió del mercat, tenen major rellevància. S'ha fet un estudi estructural i de forces per assegurar el correcte funcionament del disseny abans de llançar el producte en producció.
I finalment s'ha estudiat tant el procés de fabricació de la funda com els materials que la conformen. Com tot projecte relacionat amb el llançament d'un nou producte, s'ha inclòs també un estudi econòmic en el qual s'avalua el cost d'aquest projecte tant pel que fa a realitzar un primer prototip funcional, com pel que fa a contractar una persona per a desenvolupar aquest estudi, ja sigui de manera interna a l'empresa com de manera externa.

 

Director/a

Puigoriol Forcada, Josep Maria  

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-06-18