Estrategia de mejora de un activo de la planta de Covestro Barcelona

Autor/a

Ortega Dumont, Andrea

Abstract

En aquest document s'estudien les accions correctives a aplicar al tanc 31 de la planta de Covestro Barcelona.
Per a això, s'ha començat per estudiar la història del manteniment dels equips de la instal·lació, fent la transició d'un manteniment correctiu a un basat en la millora contínua, és a dir, manteniment preventiu i / o manteniment predictiu. També es defineix el significat de la criticitat d'un equip, així de com es determina i per a què es fa servir.
S'han estudiat els anomenats bad actors de la instal·lació, tenint en compte 5 categories: fallades per repetició, fallades que suposen un alt cost, fallades per prioritat de reparació, fallades que suposen una pèrdua notable de producció i fallades que són determinades pel feedback dels enginyers de planta.
Un cop determinats els equips que estan presents en més d'una de les 5 categories, s'ha triat el més repetit o el que pitjor impacte suposa per a la planta per a un estudi més profund, que inclou la eliminació de defectes, el diagrama d'Ishikawa i el Root Cause Analysis.
El més repetit ha estat el tanc 31, que conté anhídrid ftàlic, una de les matèries primeres de la planta. És per això que s'han descrit els processos que es duen a terme en aquest sistema i els equips que el componen, així com les característiques dels fluids que circulen per ell.
Un cop aplicades les tècniques d'eliminació de defectes, s'han explicat les accions correctores que es proposen i s'ha discutit la possible implementació de cadascuna.

 

Director/a

Sempere Cebrián, Julià

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-05-19