Estudi de la presència i determinació dels PFCs en biota aquàtica

Autor/a

Pineda Puig, Laura  

Abstract

Els compostos perfluorats (PFCs) són contaminants antropogènics organofluorats que estan presents a nivell mundial en el medi ambient, principalment en l'aquàtic, per les seves propietats fisicoquímiques. Presenten un elevat potencial de bioacumulació i capacitat de biomagnificació al llarg de la cadena tròfica, persistència en el medi ambient i són tòxics. Dins dels compostos perfluorats es troben principalment dos grups, els àcids sulfònics perfluorats (PFSAs), com l'àcid perfluorooctanosulfònic (PFOS) i els àcids carboxílics perfluorats (PFCAs), com l'àcid perfluorooctanoic (PFOA). Tots dos esmentats, PFOS i PFOA, són els més estudiats. Aquests compostos han estat usats durant molts anys en nombrosos productes industrials, per exemple com a additius en detergents, protectors de superfícies i escumes antiincendis. Són considerats la nova generació de contaminants orgànics persistents (COPs), inclosos en el Conveni d'Estocolm al maig de l'any 2009.
Els PFCs s'han identificat a nivell de traces (ng / g) tant en humans com en animals. Al llarg de la cadena tròfica es poden trobar en mamífers marins, com l'ós polar, en peixos i ocells; també a la part més baixa de la cadena tròfica, com a crancs, ostres i musclos. Els compostos amb una major presència en els éssers vius, són els PFOS i els PFOA.
Per a l'anàlisi de les substàncies perfluorades, hi ha diferents metodologies analítiques que poden variar tant en la preparativa de la mostra com en la part instrumental. Les extraccions es poden duu a terme amb diferents mètodes, com ara extracció per parell iònic o MSPD (dispersió de matriu en fase sòlida). D'altra banda totes les metodologies analítiques es basen en cromatografia de líquids acoblada a espectrometria de masses en tàndem (MS / MS), on el que es varia són les condicions cromatogràfiques i el gradient aplicat. La quantificació es duu a terme pel mètode de la dilució isotòpica.

 

Director/a

Díaz Ferrero, Jordi 
Gómez Canela, Cristian  

Estudis

IQS SE - Grau en Química

Data

2020-06-15