Estudi de medis de cultius pel cultiu d'hibridoma i la producció d'anticossos

Autor/a

Gelonch Capell, Paula  

Abstract

El mercat de productes d'anticossos monoclonals ha revolucionat el camp de la investigació i la biomedicina, i actualment representa aproximadament la meitat dels productes de mercat biofarmacèutic. Es tracta d'un mercat que està creixent a causa de la innovació persistent en el desenvolupament de nous fàrmacs i s'espera que segueixi fent-ho. La producció d'anticossos monoclonals a escala comercial generalment està dirigida a la diagnosi, la teràpia i la investigació i desenvolupament de nous agents terapèutics. Així doncs, aquesta indústria tan competitiva és molt estricta amb el cost, el temps de resposta i els requisits reglamentaris dels productes. I ara, el repte és desenvolupar i escalar processos de purificació capaços de produir grans quantitats d'anticossos monoclonals purificats al menor cost possible. En aquest estudi s'han avaluat diferents mitjans de cultiu, que permetin una major productivitat de l'anticòs monoclonal murí IgG3 contra l'albúmina humana, variant les concentracions de sèrum i altres nutrients de diversos cultius cel·lulars de l'hibridoma 1 -EAE de ratolí.
Mentre que el medi DMEM suplementat únicament amb un 10% de sèrum no ha donat resultat, els altres dos mitjans testejats (Medi CD sense sèrum i mig DMEM amb una composició de el 5% de sèrum però amb presència d'altres suplements) han donat lloc a creixements cel·lulars alts i similars entre ells. També s'ha avaluat la concentració de bicarbonat sòdic necessària en el cultiu per a un òptim taponament de el pH. Per minimitzar les condicions de pH agressives durant l'ús de les columnes de purificació de proteïna-G (HiTrap Protein G de GE Healthcare) per a la purificació dels anticossos, s'han examinat elució a pH superiors perquè aquests conservin la seva valuosa activitat biològica.

Paraules clau: Immunoglobulines, anticossos monoclonals, hibridoma, medi de cultiu, upstream, downstream, cinètica de creixement cel·lular, tampó o buffer, bicarbonat sòdic, purificació.

 

Director/a

Lecina Veciana, Martí

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-02-20