Estudi de microorganismes indicadors de contaminació fecal resistents a antibiòtics en aigües residuals

Autor/a

Sànchez Carbonell, Mireia  

Abstract

Objectius: La resistència als antibiòtics és un problema cada vegada més important de salut. El seu ús extensiu i inadequat en diversos sectors ha acabat comportant la infectivitat de molts d'ells, permetent la colonització i propagació de bacteris resistents que deriven en un major nombre de casos de malalties infeccioses greus difícils de tractar. L'objectiu d'aquests treballs és estudiar la prevalença de resistència a antibiòtics (AR) d'Escherichia coli i coliformes fecals (CF) en aigües residuals i analitzar a quins antibiòtics desenvolupen majors resistències.

Mètodes: Dues estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) situades a la regió de Catalunya occidental es van seleccionar per extreure mostres d'aigua residual. El medi selectiu Chromocult va ser usat per estimar el creixement d'E.coli i coliformes fecals resistents a ampicil·lina (AMP), ciprofloxacina (CPR), levofloxacina (LEV), ofloxacina (OFL) i sulfametoxazol (SMX).

Resultats: S'observa una major presència de ARB en E.coli pel que fa als coliformes fecals. Els percentatges de coliformes fecals AR són significativament superiors a les sortides cap a les entrades. Elevats nivells de ARB són obtinguts per AMP i CPR, i menors per LEV. Es genera un increment de ARB dins d'EDAR molt destacat per LEV (més assenyalat per CF), i també per CPR per un EDAR.

Conclusions: E.coli AR es troba molt present en aigües residuals tant en les entrades com sortides de les EDAR, però les EDARs sembla que potenciarien l'augment de CF AR. Aquest increment de ARB generat en coliformes fecals es correlaciona amb la concentració d'antibiòtic. Els antibiòtics amb més resistències són els més antics: AMP, CPR i SMX.

Paraules clau: Bacteris resistents a antibiòtics, antibiòtics, aigües residuals, Chromocult, Escherichia coli, coliformes fecals, EDAR.

 

Director/a

Auset Vallejo, Maria 
 

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-14